Mandat for Universitetet i Oslos internasjonaliseringsnettverk

Formål

UiOs internasjonaliseringsnettverk skal sikre god kommunikasjon på feltet mellom sentralt nivå og fakultetene og på tvers av fakultetene. Internasjonaliseringsnettverket er et rådgivende organ som skal bidra til lik praksis og likebehandling der det er hensiktsmessig og/eller nødvendig, samt erfaringsutveksling og deling av god praksis.

Hovedfokuset til nettverket er internasjonalisering av studier. Internasjonalt forskningssamarbeid vil ofte inngå som en del av diskusjonene, siden det er et mål at internasjonalt studiesamarbeid skal forankres i forskningssamarbeid, og at studier og forskning skal kobles tettere sammen. For å sikre denne koblingen skal andre nettverk og fora som har grenseflater mot internasjonaliseringsnettverket (f.eks. FANE og Godkjenningsgruppa) konsulteres når det er relevant.

Organisering og sammensetning

Nettverket består av administrativt ansatte på fakultetsnivå og i Avdeling for studieadministrasjon som har internasjonalisering som en sentral del av oppgavene sine, og Studentparlamentets internasjonaliseringsansvarlige. Fakultetene representeres ved 1-3 medlemmer fra hvert av dem, samt aktuelle personer fra Avdeling for studieadministrasjon. Sekretariatsfunksjonene i internasjonaliseringsnettverket går på omgang mellom fakultetene for ett år av gangen.

Forslag fra nettverket til tiltak og aktiviteter som krever ekstra ressursinnsats eller som ikke er klart forankret i UiOs planverk må følge UiOs tjenestevei for avklaring av hvorvidt de skal gjennomføres. Den enkelte representant skal distribuere informasjon fra nettverket til kollegaer på enheten/underliggende enheter og forankre planer for større utviklingsarbeid i linja.

Arbeidsmåte

Det fakultetet som har sekretariatet sørger for innkalling i outlook. Det er 2-timers møter 1 gang per måned, og et heldagsseminar i året, som regel i juni. Deltakernes fakultet eller avdeling dekker eventuelle utgifter i forbindelse med seminaret og andre arrangementer.

Avsender for saker fra nettverket som ønskes kommunisert til UiOs ledelse og enheter skal være et fakultet eller Avdeling for studieadministrasjon, alt etter hvem som har størst eierskap til gjeldende sak og/eller hvor den naturlig hører hjemme.

Kommunikasjonsplattform

Internasjonaliseringsnettverket har en nettside og en e-postliste som når alle medlemmene: int-nettverket@admin.uio.no

Møteinnkallinger og –referater publiseres på nettsiden, og alle medlemmene kan skrive i dem.

Mandatet ble vedtatt av Universitetsdirektøren i februar 2015.

(oppdatert 23/01/19 i henhold til omstrukturering ved UiO sentralt)

Publisert 17. feb. 2015 11:10 - Sist endret 23. jan. 2019 18:25