Mandat for Utvalg for nord-sør-samarbeid

(Vedtatt av UiOs Internasjonale utvalg (INTU) 4.6.1996, revidert av Universitetsdirektøren 15.11.2013)

  1. Utvalg for nord-sør-samarbeid er et rådgivende utvalg for universitetsdirektøren i nord-sør spørsmål og skal være premissleverandør for universitetspolitiske retningslinjer på dette området.
  2. Utvalget skal initiere og koordinere faglig samarbeid mellom nord og sør på institusjonsnivå og uttale seg om aktiviteter i tilknytning til slikt samarbeid ved Universitetet i Oslo.
  3. Utvalget forestår anbefalinger og vurderinger av søknader og rapporter for programmer for nord-sør-samarbeid på institusjonsnivå.

Sammensetning

Utvalg for nord-sør-samarbeid skal ha følgende sammensetning:

  • 1 representant fra hvert fakultet ved UiO
  • 1 representant fra sentrene1 som ligger direkte under styret
  • 1 representant fra museene
  • 1 studentrepresentant

Det oppnevnes vararepresentanter for samtlige representanter. Sentrene kan ha to vararepresentanter. Oppnevningen gjelder for ett år for studenter og to år for de øvrige representantene.

Møteinnkalling

Utvalg for nord-sør-samarbeid holder møter til tider det selv fastsetter og ellers etter innkalling av utvalgets leder. Dersom 3 av representantene krever det, skal leder innkalle til møte. Vararepresentanter har møterett til alle utvalgets møter.

Vedtaksrett

Vedtak kan fattes når 2/3 av representantene er tilstede.

Sekretariat

Avdeling for forskningsadministrasjon er sekretariat for Utvalg for nord-sør-samarbeid.

 

1Sentrene utvides til å gjelde SUM,STK og Den internasjonale sommerskolen

 

Publisert 23. sep. 2008 13:03 - Sist endret 9. jan. 2019 13:39