Møter i Utvalg for nord-sør-samarbeid 2013

Møteplan 2013: 20,. mars, 3. april, 22. august og 16. oktober

Saker til møte i Utvalg for nord-sør-samarbeid 16. oktober 2013

12/13                    Godkjenning av innkalling

13/13                    Erfaringer med kvoteordningen (innspill til evaluering av ordningen)

14/13                    Finansiering av PhD-kandidater fra Sør

15/13                    Seminar om forskning og utvikling/nord-sør-samarbeid

16/13                    Finansiering av PhD-kandidater fra Sør

 

Saker til møte i Utvalg for nord-sør-samarbeid 22. august 2013

06/13                    Godkjenning av innkalling

07/13                    Statusrapport for NORHED (resultater og videre oppfølging)

08/13                    Forslag til revidering av mandat for nord-sør-utvalget fra 2014

09/13                    Orienteringer: Oppdatering om evaluering av kvoteordningen, samarbeidet med University of Dar es Salaam, arbeidet med UiOs prioriterte land utenfor Europa

10/13                     Rullerende handlingsplan for utvalget (oppdatering)

11/13                     Eventuelt

 

Saker til møte i Utvalg for nord-sør-samarbeid 3. april 2013

04/13               NORHED hovedutlysningen 2013 – prioritering av søknader

 

Saker til møte i Utvalg for nord-sør-samarbeid 20. mars 2013

01/13               Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 11.12.2012.

02/13              Vurdering og godkjenning av NUFU og NOMA årsrapportene

- Smågruppene legger frem vurderingene av de enkelte rapportene
- Generelle kommentarer om programmene.
For arbeidsfordeling, se vedlegg.

03/13              Kort om sentraladministrasjonens arbeid med UiOs prioriterte land generelt og om Det globale sør spesielt. Utkast til rapport er vedlagt. Retningslinjene for nord-sør-samarbeid ligger på nettet.

04/13              NORHED hovedutlysningen

- Oversikt over søknadene
- Prosedyren for UiOs vurdering og prioritering av søknadene
- Habilitet
- Forslag til grupper/team for vurdering av søknadene

05/13              Eventuelt

Publisert 3. juli 2014 13:07 - Sist endret 20. jan. 2016 13:23