Møter i Utvalg for nord-sør-samarbeid 2012

Møteplan: 16. februar, 22. mars, 9.mai, 18. juni og 11. desember 2012

Saker til møte i Utvalg for nord-sør-samarbeid 11. desember 2012

21/12               Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 18.06.2012.

13/12               Kort oppdatering om retningslinjer for nord-sør-samarbeid

22/12               Presentasjon av nord-sør-samarbeidet som skal brukes i videre planarbeidet for UiOs prioriterte samarbeidsland. 

23/12               NORHED såkornutlysning nov 2012 og resultater av den

24/12              NORHED hovedutlysningen  http://www.norad.no/en/support/norhed

16/12               Kvotestipendordningen; moden for evaluering?

19/12               Rullerende handlingsplan for utvalget 2012-13

20/12              Eventuelt

Saker til møte i Utvalg for nord-sør-samarbeid 18. juni 2012

15/12               Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 9.5.2012.

13/12               Retningslinjer for nord-sør-samarbeid ved UiO

07/12              a. NORHED behandlet i dekanmøtet 13.06.2012
b. Nye forsinkelser fra Norad

16/12               Kvotestipendordningen; moden for evaluering?

17/12               Innspill til planer om et seminar om internasjonalisering og innovasjon

18/12               Forskningsadministrativ avdeling foreslår en sak til utvalget om ulike kilder for finansiering av nord-sør-samarbeid. 

19/12               Utkast til handlingsplan for utvalget 2012-13 

20/12              Eventuelt

Saker til møte i Utvalg for nord-sør-samarbeid 9. mai 2012

10/12               Godkjenning av innkalling og referat.

06/12              Orientering om rektoratets møte med leder og nestleder i nord-sør-utvalget torsdag 12.04.2012. Forslag til videre arbeid med råd omkring utvalgets rolle og mandat.

11/12                Internasjonaliseringsåret:
- Inspirasjonsseminar 4. juni
- Prosjekt Global Citizen

12/12               Resultater fra Nord-sør-samarbeid (litt statistikk)

13/12               Retningslinjer for nord-sør-samarbeid ved UiO – forslag til revidering
Se vedlegg og lenker

07/12              NORHED: Har utvalget råd før behandling i dekanmøtet?
Se vedlegg.

14/12               Eventuelt

Saker til møte i Utvalg for nord-sør-samarbeid 22. mars 2012

05/12              Godkjenning av innkalling og referat.

06/12              Rektoratet vil møte leder og nestleder i nord-sør-utvalget torsdag 29.03.2012
Vedlagt finner dere saksfremlegg fra Forskningsadm. Avdeling. Se også innspill fra nestleder i utvalget Jone Salomonsen (deles ut i møtet).

07/12              NORHED: kort oppdatering om status pluss spørsmål om tidspunkt for utlysning og søknadsfrist for såkornmidler og hovedutlysning virker rimelig.
Såkorn: Utlyses i juni, tentativ frist 15. september
Hovedutlysning: Utlyses ca 1. september, tentativ frist 4. januar

08/12              Behandling av NUFU og NOMA rapportene for 2011

09/12              Eventuelt

Saker til møte i Utvalg for nord-sør-samarbeid Torsdag 16. februar 2012 
 

01/12               Godkjenning av innkalling. Referat fra siste møte i forrige periode til orientering.

02/12              Utvalgets mandat og medlemmer:

 1. Medlemmene presenterer seg selv og sier litt om nord-sør-samarbeidet ved eget fakultet (f.eks. involverte fagmiljøer, relevante prosjekter, tiltak i internasjonalingeringsåret)
 2. Presentasjon av utvalgets mandat og hvordan det har vært arbeidet tidligere. Eventuelle innspill til utvalgets arbeidsmåte fremover.

03/12              Saker til nord-sør-utvalget i 2012

 1. Godkjenning av årsrapporter for programmene NUFU og NOMA på neste møte.
 2. Mulige saker i tilknytning til det nye programmet NORHED i 2012-13
 3. Vil Nord-sør-utvalget gi innspill til implementeringen av UiOs handlingsplan for internasjonalisering og UiOs internasjonale år for å bidra til at nord-sør-perspektivet blir ivaretatt?

  Handlingsplanens hovedområder:
  - Mobilisering for globale utfordringer
  - Strategisk samarbeid
  - Internasjonal profil i studier og forskerkvalifisering
  - Kompetanse og kapasitet for internasjonalisering

  Internasjonalt år:
  - Innspill til seminarer arrangert av UiO sentralt
 4. Andre saker medlemmene ønsker å ta opp i 2012?

04/12              Eventuelt

Emneord: nord-sør-samarbeid, Nord‐Sør‐programmer og satsninger, NUFU, noma, Internasjonalt samarbeid
Publisert 14. jan. 2014 14:19 - Sist endret 20. jan. 2016 13:24