Mandat for nettverk for studentrekruttering

Eier

Eier av nettverket er Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt.

Medlemmer

 • Ansvarlig for studentrekruttering i Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt (nettverkets leder)
 • Representanter fra alle fakulteter med vara.

Medlemmenes ansvar og forpliktelser som deltakere i nettverket

Leder av nettverket er ansvarlig for:

 • å ha oppdatert kunnskap om rekruttering av studenter til høyere utdanning og UiO (statistikk, analyse, planverk)
 • at overordnede prioriteringer i arbeidet og eventuelle nye satsninger er forankret i ledelsen og i relevante planer (strategisk plan, evt handlingsplan, årsplaner)
 • å legge til rette for kompetanseheving og erfaringsdeling mellom enhetene på feltet og drive aktiv fagstøtte for enhetene i spørsmål om rekruttering av studenter
 • å samarbeide med andre relevante nettverk ved behov, spesielt kommunikasjonsnettverket og studiewebnettverket
 • at det ved behov nedsettes arbeidsgrupper for felles prosjekter
 • at nettverket har et årshjul med sentrale frister og tiltak og arbeider etter brief for feltet.

Rekrutteringskontakt ved fakultet er fakultetets representant i UiOs nettverk for studentrekruttering og er ansvarlig for:

 • å ha oversikt over studieinformasjons og -rekrutteringsarbeid, og relevante kommunikasjonsplaner ved fakultetet
 • rekrutteringsprofilen til studieprogrammene, og at denne er konsistent på programnettsidene og i andre kanaler
 • at «Hvorfor velge dette studiet?» på programsidene er kvalitetssikret i forkant av at tekstene blir hentet til Studiekatalogen
 • å distribuere informasjon fra nettverket til relevante enheter på fakultetet
 • å bruke nettverket til erfaringsdeling og som et diskusjonsforum for å teste ideer og for å gi hverandre råd i faglige spørsmål
 • å vurdere om lokale studieinformasjons- og rekrutteringstiltak er innenfor eventuelle felles retningslinjer, og ta saker videre til rett beslutningsnivå på fakultetet
 • å delta i arbeidsgrupper for gjennomføring av studentrekrutteringstiltak.

Koordinering av møtene og møtefrekvens

Antall møter: 3-4 per semester. Agenda og møtereferat legges på nett.

Saker meldes inn seneste én uke før møtet.

 

Mandatet er vedtatt av Universitetsdirektøren i februar 2015.

Publisert 13. feb. 2015 09:33 - Sist endret 8. mars 2019 11:58