Mandat for studiestartsnettverket

Eier

Eier av nettverket er Seksjon for samfunnskontakt. Nettverket ledes per dags dato av Morten Aase Løver

Medlemmer

 • Ledes av studiestartskoordinator i Seksjon for samfunnskontakt
 • Har representanter fra alle fakulteter

Formål

Studiestartnettverket er et forum for erfaringsutveksling og koordinering av studiestartsarbeidet ved UiO, inkludert fadderordning og informasjon til nye studenter. Nettverket skal ha årshjul og e-postliste.

Medlemmenes ansvar og forpliktelser

Leder av nettverket er ansvarlig for:

 • å sørge for at overordnede prioriteringer for arbeidet er forankret i ledelsen og i relevante planer (strategisk plan, årsplan).
 • å legge frem for linjeledelsen nettverkets anbefalinger om videre utvikling av konkrete tiltak, nye løsninger, arbeidsdeling, ansvar og rutiner. Å forankre løsninger i aktuelt ledernettverk på tvers av UiO ved behov.
 • at nettverket har et årshjul med sentrale frister og tiltak
 • å være bindeledd til UiOs sentrale fadderutvalg
 • å samarbeide med andre relevante nettverk (særlig informasjonskoordinatornettverket og studiewebredaksjonen) og enheter ved behov.

Medlemmene av nettverket er ansvarlig for:

 • å koordinere studiestarten på eget fakultet, inkludert informasjon til nye studenter
 • å være bindeledd mellom AF og ansatte og frivillige som jobber med studiestart på eget fakultet
 • å sørge for at studiestarten har en helhetlig UiO-profil
 • å sikre at studiestarten blir gjennomført i henhold til planer: at UiOs felles tidsfrister for studiestarten blir holdt og at felles oppgaver blir utført

Møtekoordinering og møtefrekvens

Leder av nettverket kaller inn til møter. Referatskriving går på omgang mellom medlemmene. Nettverket møtes ved behov, 3-5 ganger per semester.

 

Mandatet er vedtatt av Universitetsdirektøren i februar 2015.

Publisert 13. feb. 2015 09:56 - Sist endret 30. sep. 2019 08:21