Mandat for studiewebredaksjonen

Eier av nettverket

Eier er Seksjon for kommunikasjon. Ledes av studiewebredaktør.

Formål

Studiewebredaksjonen skal sikre at behovene til potensielle studenter og studenter blir dekket best mulig på nettsidene. Studieinnholdet utgjør om lag 50 prosent av nettsidene. En egen redaksjon er laget for å jobbe dedikert med studieinnoldet og felles-løsninger for studieinformasjon, og for å sørge for god koordinering med øvrig arbeid med studier på UiO.  Studiewebredaksjonen er underlagt UiOs nettredaksjon.

Formål:

 • foreslå utviklings- og vedlikeholdsplaner for UiOs felles prioriteringer på studiefeltet
 • koordinere og gjennomføre felles prosesser mht. videreutvikling og forvaltning av studieinnhold
 • legge til rette for erfaringsdeling og kompetanseheving
 • koordinere og melde inn behov for videreutvikling av Vortex på studiefeltet
 • kvalitetssikring av felles retningslinjer for studienettsidene
 • melde inn behov for videreutvikling eller justering av overordnede retningslinjer for nettarbeid på UiO til nettredaksjonen

Medlemmenes ansvar og forpliktelser som deltakere i nettverket

Se rollebeskrivelser i nettarbeidet.

UiOs studiewebredaktør må:

 • videreformidle overordnede planer og beslutninger som kan ha innvirkning på studie-nettarbeidet
 • legge til rette for erfaringsdeling og kompetanseheving
 • rådføre seg med enhetene mht. felles retningslinjer, planer, prioriteringer etc.
 • koordinere og forankre arbeidet med andre relevante nettverk, som studiestart-, studentinformasjons- og rekrutteringsnettverkene, FS-nettverket, studieleder-nettverket
 • videreformidle behov til nettredaktør mht. videreutvikling av Vortex
 • ha tett kontakt med UiOs nettredaktør og delta i UiOs nettredaksjon for å sikre at nettredaksjonen ser alt av UiOs nettinnhold i sammenheng og kan koordinere planer etc.
 • nedsette arbeidsgrupper for felles prosjekter
 • gi tilbakemelding til studiewebredaksjonen om status for innmeldte utviklingsbehov

Studiewebredaktørene på enhetene må:

 • delta aktivt i utvikling av planer, behovsprøving, erfaringsutveksling og kvalitetssikring
 • følge opp felles planer, årshjul, prosjekter og tiltak på egen enhet i etterkant
 • ha oversikt over organisering av arbeidet med nettsider i egen organisasjon
 • dele relevant informasjon i nettverket og lokalt
 • delta på kompetansetiltak
 • delta i arbeidsgrupper for felles prosjekter
 • sørge for god koordinering med øvrig arbeid med studier ved enheten
 • ha tett kontakt med nettredaktør på egen enhet, være orientert om arbeidet med øvrige nettsider, og finne gode samarbeidsmåter slik at felles beslutninger følges opp på egen enhet
 • sikre at innmeldte utviklingsønsker er forankret i prioriterte behov på egen og underliggende enheter.
 • ha tett kontakt med egen leder, for å sikre realistiske planer og prioriteringer

Vara, eller nettredaktør, bør stille om ikke studiewebedaktør kommer på møtet.

Koordinering av møter og møtefrekvens

Antall møter: ca 5 i semesteret. Studiewebredaktør koordinerer møtene. Agenda og møtereferater legges på nett.

 

Mandatet er vedtatt av Universitetsdirektøren i februar 2015.

 

Publisert 13. feb. 2015 09:22 - Sist endret 11. jan. 2019 12:46