Ønsker for program- og studieretningssidene:

 Oppsummering - hovedkategorier vi bør jobbe nøye med:

 • Studiestart
 • Beskjeder, aktiviteter og sosiale medier
 • Engelsk og norsk programbeskrivelse, programvelger
 • Studieretninger og programvelger
 • Sider som fortsatt skal ha stramt oppsett (index og hvordan søke)
 • IA: programsider vs. fakultets- og instituttinfo.
 • System-funksjonaliteten til løsningen (f.eks. for publisering, opplenking studieretninger, statuselementet etc.), fellestekster og arkiv
 • Tema som ikke er bra nok dekket i dag?

Gjennomgang av hvert enkelt dokument:

Index.xml:

 • Er kompleks – trenger strukturering og bør beholdes som egen dokumenttype
 • Eksternt innhold: flere muligheter for videoer, bilder, feeder og inkludering...
 • Bedre funksjonalitet for opplenking av ressurser.
 • Kunne lenke opp studieretninger allerede på program-kladden.
 • Mini-beskrivelse: ikke utviklet enda.

Brukertest:

 • Studieretninger synlige nok? (når karriereintervju f.eks)
 • Når karriereintervju: finner studentene hovedsiden om videre jobb og studier?
 • Se på statistikk for bruk av sidene: noen overflødige dokumenttyper? Hva mest populært? Er det nok synliggjort?

Programbilde:

 • Skal vi fortsatt ha? Mye styr, dårlige bilder og det skyver resten av innholdet lengre ned på siden.

Beskjeder:

 • Nedtaksdato for beskjeder og/eller en form for automatisk arkivering og fjerning ifra nett etter en viss tid.
 • Feedemuligheter på beskjedene (så man kan legge en beskjed ett sted og hente ut på alle programsider eller et definert utvalg sider)

Arrangementer ved studiestart:

 • Bruke arrangementsmal på studiestartsarrangementer? Med feeding ifra sentrale arrangementer (brukes alle sentrale arrangementer eller noen bare et utvalg?) (må i såfall tenke nøye over strukturen)
 • Kunne vise de første studiestartsukene i ”timeplan” – her trengs det designhjelp for å få til noe bra! (studiestartsinfo på nett viktigere nå som det ikke sendes ut brev)
 • NB: HF har studieretninger med ulike arrangementer – studiestartsfil på studieretningene?
 • Vurdere å flytte ut frister for undervisningsmelding etc. i et eget felt?
 • Kunne legge til arrangement i egen kalender med abonnement.
 • Gjøre det mer synlig på programsiden.

Andre arrangementer:

 • Feede relevante gjesteforelesninger, disputaser, forskningsarrangementer
 • Sosiale arrangementer, studentforeningene: feede til programmene?

Relaterte lenker og bunnmeny:

 • Standardstruktur for relaterte lenker Rydde i døde lenker! Mye lite relevant som er lenket opp.
 • Bunnmeny: utfordring at den går til sentrale studesider. Institutt og fakultetsinfo forsvinner – dekkes opp gjennom relaterte lenker? Hvordan skal det samspille med bunnmenyen? Dette må ses nøye på!

Hvorfor velge dette programmet?

Artikkelmal med fast overskrift. Gjenbruke katalogtekst.

Hva lærer du?

Artikkelmal med fast overskrift.

Flytte und. og eksamensformer + studiekvalitetslenke hit?

Hvordan søke?

 • Egen dokumenttype med fellestekster. Fakultetene etterlyser å kunne se hva innholdet i fellestekstene de velger er på en enklere måte enn i dag.
 • Sjekke at dagens struktur er hensiktsmessig.
 • Kunne få ut oversikter over programmer med gitte søknadsfrister (koble til bruk av fellestekst)
 • Fellestekst om rangeringsregler og regelverk må omstruktureres.
 • Miniboks – se på.
 • Poenggrenser ifra tidligere semestre – ta i bruk. Se på presentasjonen.
 • Programmer med SO-opptak: Kontakt oss – Knutepunktet for spørsmål (kunne inkludere tekst på alle SO-programmer).
 • Handlingsdriver: søk på dette programmet i søknadsweb/hos SO som knapp i perioder det er mulig å søke?

Oppbygning og gjennomføring

 • Beholde tabellmulighet og emne- og emnegruppereferanser (må det da være egen dokumenttype?).
 • NB: studieløpstabell på deltidsprogrammer – fungerer dårlig.

Et semester i utlandet?

 • Artikkelmal med feeding ifra sentralt/fak./inst. på søknadsprosedyre etc.
 • Mulig å vise intervjuer med studenter som har vært i utlandet, eller studenter som blogger ifra utlandet.
 • [Vurder en annen tittel på siden (studieopphold i utlandet)] 

Jobb og videre studier

 • Mulighet for feeding av karrierestoff ifra fakultet og sentralt.
 • Skille Videre studier og jobbmuligheter i 2 overskrifter på siden.
 • Bør bli enklere å styre rekkefølgen på karriereintervjuene på denne siden og på programforsiden (kan det sirkulere?).

Karriereintervjuene:

 • Bedre presentasjon på karriereintervju. Enklere oppsett. Navn: Stilling: Arbeidsgiver: etc. Mer fleksibel fremvisning. Rom for kortere intervjuer og lengre.
 • Omstrukturere, for eksempel legge karriereintervjuene i jobb-studier-mappa. Pr. nå kommer mange karriereintervju-mapper opp i venstremenyen på et uryddig vis.

Undervisning og eksamen

Siden foreslås nedlagt. Flytte noe av innholdet til Oppbygning&gjennomføring og Hva lærer du. Artikkelmal med faste overskrifter? Eller behov for fellestekster? Vurdere om vi fortsatt skal ha siden – Jonny!

Studiekvalitet

Fjern som egen side, legge som lenke under ressurser eller koble med undervisning og eksamen som relatert lenke?

Samlet.xml

 • Synliggjøre funksjonaliteten den gir : muligheten for å printe hele programbeskrivelsen bedre på siden.
 • Pdf-versjon av samlet for opplasting til ephorte mangler.

Kontaktinformasjon:

 • Bedre layout.
 • Mulighet for å legge inn kartlenke (eller inkludere kart), legge til bilde av bygg/infosenter.
 • Kunne velge å benytte kontaktvelger-mal på programmer med mange kontaktpunkter?
 • Kunne inkludere en adresse.xml pr. fakultet der infosenteret er felles kontaktpunkt.
 • Brette ut hoved-kontaktpunkt på programforsiden (jfr. lite synlig i brukertest)

Spesielle behov på engelsk?

 • Programmer som tilbys både på norsk og engelsk: - lenke mellom norsk og engelsk versjon på et eller annet vis.
 • Kunne ha både norsk og engelsk fullversjon,  men skille i programvelgeren. Nytt parameter på engelsk?
 • Engelske maler må ha engelsk visning i redigeringsmodus (dvs. vise engelsk versjon av fellestekster).
 • Engelske programmer har norsk IA pr. i dag

Udekte behov?

 • Synliggjøre de vitenskaplige, fagmiljø, forskning, sosiale foreninger, videoer, intervjuer.
 • Kunne ha flere ”medie-felter”
 • Masteroppgaver: vitenskapsbutikken, innleverte masteroppgaver, masteroppgavebaser.
 • Studentintervjuer: Mulighet for intervjuer med studenter og ansatte på programmet, hvorfor velge, hvordan er det å studere? Studenter som har reist på utveksling. Kan artikkelmalen brukes? Mulighet for å hente ut på siden!
 • Studiemiljø: underkommuniseres i dagens programbeskrivelser. Få frem foreninger etc. bedre.

Studieretningssidene:

 • Flytte studieretningene inn i en egen studieretningsmappe
 • Mer valgfrihet i hvilke underdokumenter som er obligatoriske (redaksjonelt). Det er antageligvis forskjell på studieretningen man søker på direkte og retninger man velger underveis. Lage retningslinjer!
 • Gjøre studieretningene mer synlige i programvelgeren – hvertfall de man kan søke direkte på.

Programvelger

 • Disponering av plass og visning av resultater, studieretninger
 • På engelsk. NB: programmer som går både på norsk og engelsk.
 • Engelsk som parameter?
 • Søkefelt à la emner.

Fellestekstene:

 • Få fellestekster som kan oppdateres og slettes uavhengig av arkiv-behov.
 • Enklere kunne se fellestekstenes innhold i redigeringsmodus.

Akiv:

 • Se på. Jfr. Tidligere tanke om pdf-versjon til opplasting i ephorte.
 • Programmer og studieretninger som ikke tilbys lenger eller som er nedlagt: må markeres på alle undersidene.
 • Gammel info vi ikke skal beholde. Rydde i mappestrukturen. Hva skal vi ta vare på?

Utdanning.no

 • Vurdere om vi skal hente innhold fra FS/web, og hvor mye vi vil levere.
Publisert 11. okt. 2011 18:45