Ragnvald Kalleberg (1943-2016)

Det er med stor sorg vi, tidligere og nåværende styremedlemmer i Forum for vitenskapsteori, har mottatt nyheten om Ragnvald Kallebergs bortgang. Det som den gang het Seminaret i vitenskapsteori ble opprettet i 1979 ved Universitetet i Oslo som en del av et nasjonalt ønske om å bedre situasjonen for vitenskapsteoretiske fag i Norge. Siden opprettelsen og frem til i dag dette vært en åpen arena for vitenskapsteori og et samlingspunkt for norske og internasjonale bidragsytere innen feltet. Fra slutten av 1990-tallet har Ragnvald Kalleberg vært en viktig bidragsyter, som aktivt styremedlem gjennom nesten 20 år og i perioder også hovedansvarlig for utforming av programmene. Mens Seminaret i Vitenskapsteori i starten var dominert av naturvitenskapelige perspektiver og innganger, var Ragnvald Kalleberg sentral i å inkludere også vitenskapsteoretiske perspektiver fra humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning.  Han brakte også inn en systematisk oppmerksomhet på etiske og verdimessige spørsmål knyttet til forsking, utdanning og formidling.  En av de siste større ting han gjorde for Forum for vitenskapsteori var å arrangere en konferanse om plagiat i forskning.  Mens tverrfaglighet nå er blitt et buzzord, var Ragnvald Kalleberg en av de som tenkte tverrfaglig inn i det vitenskapsteoretiske feltet, og han var åpen for andre perspektiver enn sitt eget. Vi er blant de mange som i disse dager sørger over å ha mistet en kollega som ikke bare var en svært vellykket forsker, men også en inspirerende samarbeidspartner og en som aldri sa nei til å strekke seg litt ekstra for å bidra inn i det større fellesskapet, også på områder som ikke ville gi ham noen egen vinning. Han vil bli dypt savnet.

Publisert 5. des. 2016 13:42 - Sist endret 5. des. 2016 13:42