Om forumet

Forum for vitenskapsteori (FfV, tidligere Seminaret i vitenskapsteori) ble opprettet i 1979 ved Universitetet i Oslo som en del av et nasjonalt ønske om å bedre situasjonen for vitenskapsteoretiske fag i Norge.

Begrepet “vitenskapsteori” forstås i vid forstand som en samlebetegnelse på et knippe disipliner som har vitenskap som sitt studieobjekt: (1) vitenskapsfilosofi, (2) vitenskapshistorie, (3) vitenskapssosiologi og -antropologi og (4) vitenskapsetikk og -politikk. Temaene som tas opp i FfV inkluderer dermed temaer som tradisjonelt faller inn under ”Science Studies”, men fanger samtidig opp endel mer. FfV tilhører ikke noen spesiell skole innen vitenskapsteorien. Forumets målsetting er å skaffe tilveie nasjonale og internasjonale foredragsholdere som representerer forskjellige tradisjoner innen vitenskapsteorien, og å innby til påfølgende åpen og kritisk debatt.

Siden opprettelsen har FfV vært en åpen arena for vitenskapsteori og et samlingspunkt for norske og internasjonale bidragsytere innen feltet (se tidligere års program). FfVs primære oppgave er å avholde et ukentlig seminar i vitenskapsteori, men det satses også på noen større arrangementer pr. år. Foredragene er beregnet på et publikum uten særlige forkunnskaper i feltet og det settes av god tid til spørsmål og diskusjon. Arrangementene er åpne for alle interesserte, ikke minst er studenter på alle nivåer er velkommen.

Les mer om FfVs historie. Reglene for det som den gang het Seminaret i vitenskapsteori ble fastlagt av universitetsstyret (tidligere kalt “kollegiet”) den 25. mai 1979, og har forblitt uforandret. I reglene heter det at det skal være et interfakultært og tverrfaglig seminar, ledet av et interfakultært styre og organisert direkte under universitetsstyret.

Styret:

Publisert 14. juni 2011 16:06 - Sist endret 25. sep. 2020 17:30