Søknadsprosedyre

Søknad om mindre beløp kan evalueres fortløpende. Søknad om større beløp samt stipender som skal vurderes på styremøte må sendes til våre ordinære søknadsfrister: 15. november og 15. mai. Spørsmål om stipender og søknadsprosedyre rettes til styrets sekretær, Vemund Haugevik Jernsletten. Forespørsel om generell støtte kan også sendes til styrets leder, Thomas Hansen.

Hvem kan søke?

Forumet tilbyr opp til fire masterstipend og fire kvalifiseringsstipend i året (Merk at denne grensen er hevet for høstsemesteret 2020). Masterstipend kan søkes av masterstudenter ved UiO som skriver masteroppgave med vitenskapsteoretisk innhold (alle fagdisipliner). Kvalifiseringsstipend kan søkes av personer med master eller PhD fra UiO som ønsker å skrive artikkel med vitenskapsteoretisk innhold, eller utvikle vitenskapsteoretiske prosjektsøknader i samarbeid
med forskningsmiljøer ved UiO. Det åpnes for søknader om kvalifiseringsstipend for å utvikle vitenskapsteoretisk prosjektsøknader fra personer uten master eller PhD fra UiO, dersom det er etablert en faglig tilknytning til et forskningsmiljø ved UiO.

I vurderingen av kvalifiseringsstipend til utvikling av prosjektsøknader, vil vi vektlegge prosjektenes potensial når det gjelder å bidra til utvikling av vitenskapsteoretisk forskning og vitenskapsteoretiske forskningsmiljøer ved UiO. Det vil normalt ikke bli gitt stipend til fast vitenskapelig ansatte.

Masterstipend er fastsatt til kroner 15 000. Kvalifiseringsstipend er begrenset oppad til kroner 30 000, og søknadssum må begrunnes.

Hvordan søke?

Søknaden sendes som én pdf per email til styrets sekretær, Vemund Haugevik Jernsletten, innen søknadsfristen 15. november.

Søknaden må inneholde:

  • Opplysninger om navn, adresse, telefon, email og studiested.
  • Oppdatert CV.
  • En prosjektbeskrivelse med tittel, introduksjon, og beskrivelse av tema, teori og metode, samt en tidsplan. Maks 2000 ord. Det er ønskelig at det beskrives hvordan stipendet vil hjelpe aktiviteten. Prosjektets vitenskapsteoretiske relevans må begrunnes. Vitenskapsteori forstås her som beskrevet på våre websider, og inkluderer ikke fagspesifikk metodikk.
  • For Masterstudenter og Phd studenter må det legges ved karakterutskrift fra Universitetet og anbefalingsbrev fra veileder.
  • For kandidater som ikke er student eller har stilling ved UiO må det legges ved anbefalingsbrev fra en faglig ansatt ved UiO som redegjør for tilknytning til UiO (dette kan for eksempel være et anbefalingsbrev fra en tidligere veileder).

Hva forventer vi?

Stipendmottaker forplikter seg til å skrive og sende inn en masteroppgave, artikkel eller prosjektsøknad som beskrevet til henholdsvis universitetet, tidsskrift eller bevilgende organisasjon. Stipendmottaker kan bli bedt om å presentere resultatet for styret i Forum for vitenskapsteori.

Publisert 3. jan. 2016 14:14 - Sist endret 10. nov. 2020 13:06