Forsknings­infrastruktur

UiO eier og har tilgang på en rekke forskningsinfrastrukturer innen ulike fagområder. Forskningsinfrastrukturene er kategorisert i avansert vitenskapelig utstyr, elektronisk infrastruktur (e-infrastruktur) og vitenskapelige databaser og samlinger.

Jfr UiOs Strategi2020 skal Universitet i Oslo være et grensesprengende universitet. Forskningen skal understøttes av strategiske investeringer og samarbeid om forskningsinfrastruktur.

UiO har nylig etablert et første versjon av et UiOs veikart for forskningsinfrastruktur (pdf), som vil være viktig i UiOs strategiske arbeid på dette området.

Kategorier av forskningsinfrastruktur?

  • Avansert vitenskapelig utstyr og store utstyrsfasiliteter omfatter utstyr innenfor alle fagområder og inkluderer store nasjonale laboratorier, utstyrsenheter og forskningsinstallasjoner.
  • Elektronisk infrastruktur (e-infrastruktur)/datainfrastruktur omfatter utstyr, drift og relaterte tjenester for tungregning, datalagring, programvaresystemer og høyhastighetsnettverk samt verktøy for effektiv arbeidsflyt og programvare for simulering og analyse av data. E-infrastruktur omfatter også digitale registre og vitenskapelige databaser. I tillegg inngår vitenskapelige samlinger som omfatter objekter som er digitalisert og systematisert med tanke på vitenskapelig 

Kateogiene som brukes har basis i den Nasjonale strategien for forskningsinfrastruktur (pdf)

Finansieringskilder - Forskningsinfrastrukturmidler kan blandt annet søkes fra Norges forskningsråd, EU  , og Nordforsk og UiOs sentrale forskningsinfrastrukturmidler.

Forskningsrådets veikart for forskningsinfrastruktur og kobling til internasjonalt finansiert forskningsinfrastruktur

Forskningsrådets veikart for forskningsinfrastruktur legges store og nasjonalt viktige prosjekter som nådde høyt opp i konkurransen etter den første utlysningen av midler innenfor finansieringsordningen Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur i 2009 presentert. Veikartet oppdateres etter hver store utlysning av midler til forskningsinfrastruktur i regi av Forskningsrådet. Første oppdatering kom i 2012. Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2020 (med områdestrategier, Norges deltakelse i nternasjonale forskningsinfrastrukturer og prosjektbesrkivelser) er den femte oppdateringen av veikartet. Det er basert på vurderinger foretatt etter femte utlysning (frist 2018).

UiO har 34 prosjekter på det nasjonale veikartet, hvorav 8 som prosjekteier og 26 prosjekter som prosjektpartner.

Den nasjonale strategien for forskningsinfrastruktur er innrettet for å ivareta norske interesser og deltakelse i prosesser for utvikling av felleseuropeiske forskningsinfrastrukturer. UiO deltar i ESFRI - European Forum on Research Infrastructure. UiO er aktuell deltaker i flere ESFRI-prosjekter der Norge har inngått forpliktende avtaler eller har gitt tydelige signaler om deltakelse eller deltar i forberedende fase i prosjekter som er på ESFRIs veikart.,Disse ligger nå inne på det norske veikartet slik at det ses i sammenheng. På veikartet ligger også fire nasjonale prosjekter som UIO vil kunne ha/har tilgang til og kunne detlta/deltar i, disse er CESSDA, ESS- Lund, ESS-Survey og SIOS. ESFRI-veikartet ble oppdatert i 2018.

Research Infrastructure's Observatory er den eneste hovedinngang for informasjon om Forskningsinfrastruktur. De nasjonale kontaktpunktene for H2020- Research Infrastructure programmet samler, organiserer og tilbyr informasjon om forskningsinfrastrukturprosjekter, transnasjonale tilgangsmuligheter, politikkområder, interessenter, nasjonale og internasjonale forskningsinfrastruktur-initiativer etc. Informasjonen dekker alle land og alle tematiske områder.   

Kjernefasiliteter - En type forskningsinfra-struktur 

En kjernefasilitet er et utstyrstungt spesiallaboratorium som betjener forskere utenfor eget miljø, i tillegg til ens egne. Kjernefasiliteter har til hensikt å:

  • fasilitere tilgang til avansert utstyr og kompetanse
  • økonomisere med infrastruktur
  • bidra til optimal ressursutnyttelse
  • bidra til bedre forskning blant brukerne,

og gjelder særlig medisinske og naturvitenskapelige områder  - f.eks. for ulike felt innen medisin, molekylærbiologi og kjemi, materialer, nanoteknologi og fysikk. Se UiOs godkjente kjernefasiliteter.

Sentrale støttefunksjoner knyttet til forskningsinfrastruktur

Kontakt

Vibeke Alm

UiOs utvalg

Forskningsinfrastrukturutvalget 
er UiOs institusjonelle organ for strategiske vurderinger om forskningsinfrastruktur og er nedsatt av universitetsdirektøren i hht. mandat.

Fagrådet for kjernefasiliteter er et rådgivende organ for forskningsinfrastrukturutvalget og er nedsatt av universitetsdirektøren i hht. mandat.

Fagrådet for eInfrastruktur er et rådgivende organ for forskningsinfrastrukturutvalget og er nedsatt av universitetsdirektøren i hht. mandat.

Nasjonale og lokale føringer

Internasjonale organisasjoner

Norge er medlem av følgende internasjonale forskningsorganisasjoner:

Publisert 19. mai 2010 13:31 - Sist endret 22. sep. 2021 14:07