Posisjonsnotater for forskning og høyere utdanning

UiO utarbeider våren 2021 posisjonsnotater som tydeliggjør faglige utviklingstrekk og retning for framtidig forskning og utdanning. Dette er en del av UiOs innspill til revisjonen av  Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning.  

Posisjonsnotatene inneholder det UiO anser som viktige faglige utviklingstrekk, retning for framtidig forskning, faglig utvikling og utdanning for å bidra til løsninger på viktige samfunnsutfordringer. Posisjonsnotatene foreslår fem langsiktige prioriteringer; grunnleggende forskning, demokrati og ulikhet, livsvitenskap og helse, klima, miljø og bærekraftig energi samt hav. Videre må koblingen av forskning og utdanning, evne til å utnytte muliggjørende teknologier og til å ta kunnskap i bruk ivaretas som tverrgående dimensjoner. 

Se innlegg i Khrono: De langsiktige prioriteringene i Langtidsplanen må revideres

UiOs posisjonsnotater:

Her er det samlede innspillet til Kunnskapsdepartementet levert 10. september 2021 (pdf).