Hva er UiO:Horisont?

UiO:Horisont er UiOs satsning for å øke inntjeningen fra verdens største forskningsprogram, Horisont2020.

UiO:Horisont er forankret i UiOs strategi for Horisont2020 (pdf) og har tre hovedområder:

  • målrettet trykk fra ledelsen
  • bedre støtte til forskerne og
  • gode insentiver

Skal øke inntjening med 60 prosent i Horisont 2020

UiO har satt et mål om 60 prosent vekst i inntjening i Horisont 2020 sammenliknet med EUs 7. rammeprogram (FP7). Dette er i tråd med regjeringens ambisjon om at norske aktører skal få to prosent av de konkurranseutsatte midlene i Horisont 2020.

Ledelsen på alle nivå skal jobbe for å øke antall søknader

Ledelsen på alle nivå skal jobbe for å identifisere, motivere, fremheve og prioritere relevante forskere og forskningsmiljøer. Målet er å øke antall søknader og forankre Horisont 2020 som en foretrukket finansieringskilde for UiOs forskere.

UiO skal jobbe for å påvirke EUs forskningsagenda. Vi vil øke mulighetene for UiOs forskere til å vinne frem på den nasjonale og internasjonale forskningsarenaen.

UiOs forskere skal få støtte til søknader og drift av EU-prosjekter

UiO skal gi alle UiOs forskere og forskergrupper støtte til å søke EU-prosjekter og til drift av prosjektene.

UiO har et sentralt EU-team som er i nær kontakt med lokale EU-rådgivere på fakulteter og institutter. Disse samarbeider tett med fagmiljøene.

Mange insentivordninger

UiO har mange insentivordninger for å få flere til å søke EU-midler fra Horisont2020.

Eksempler:

  • Midler til prosjektetablering og ekstern konsulentstøtte
  • Ekstra midler til fakulteter som får tilslag på søknader innenfor European Research Council (ERC)

Øvrige tiltak:

  • I rekruttering av nye søkere blir det tatt hensyn til søkernes potensiale for å innhente finansiering fra Horisont2020
  • Vi bruker EU-benchmarkinganalyser for å sammenligne oss med andre universiteter og identifisere "best practice" og forbedringspotensial.
  • Vi følger med på EU-porteføljen vår, og får dermed bedre styringsdata til universitetsledelsen og fakultetene, som igjen kan bruke disse til å følge opp søkermiljøer og grupper. 

Vil du vite mer om UiO:Horisont?

Ta kontakt med

Publisert 25. okt. 2016 08:32 - Sist endret 16. mars 2021 10:38