English version of this page

Prøveforelesninger og disputas

Dersom avhandlingen din blir godkjent, skal du holde to offentlige prøveforelesninger. Etter at prøveforelesningene er godkjent, må du forsvare doktorgradsarbeidet ditt i en offentlig disputas.

Forskrift for graden dr.philos. ved Universitetet i Oslo inneholder alle overordnede regler knyttet til avhandling, doktorgradsprøve og vurdering, inkludert regler om klageadgang.

Doktorgradsprøven for dr.philos.-graden består av to prøveforelesninger og et offentlig forsvar av avhandlingen (disputas). Prøveforelesningene og disputasen gjennomføres vanligvis på samme språk som doktorgradsavhandlingen er skrevet på.

Prøveforelesninger

Som kandidat til dr.philos.-graden, må du avholde to prøveforelesninger – en over et emne du velger selv, og en over et emne du får oppgitt.

Du må gi fakultetet beskjed om tittelen på prøveforelesningen over selvvalgt emne én måned før planlagt disputas. Tittel for prøveforelesningen over oppgitt emne bestemmes av bedømmelseskomiteen, og du vil få denne tittelen 10 arbeidsdager før forelesningen skal avholdes.

Det er bedømmelseskomiteen som vurderer prøveforelesningene. Når prøveforelesningene er avholdt, vil bedømmelseskomiteen gi beskjed til fakultetet om disse er bestått eller ikke bestått.

Prøveforelesningene må være bestått før disputasen kan avholdes.

Disputas (offentlig forsvar av avhandlingen)

Normalt skal to medlemmer av bedømmelseskomiteen være opponenter under disputasen.

Disputasen ledes av dekanen eller en annen person utpekt av dekanen. Den som leder disputasen starter med å gi en kort redegjørelse for bedømmelsen av avhandlingen og prøveforelesningene. Deretter redegjør du selv for hensikten med og resultatene av den vitenskapelige undersøkelsen, før første ordinære opponent innleder diskusjonen og du gis anledning til å forsvare avhandlingen.

Disputasen skal være åpen, hvilket vil si at øvrige tilstedeværende skal ha mulighet til å gi kommentarer (såkalt "ex auditorio"). De som ønsker å benytte seg av denne muligheten, må gi melding om dette til disputasens leder innen et bestemt tidspunkt. Dette tidspunktet vil bli oppgitt ved begynnelsen av disputasen.

Etter disputasen sender bedømmelseskomiteen en innberetning til fakultetet, hvor den gjør rede for hvordan den har vurdert forsvaret av avhandlingen. Innberetningen skal konkludere med om disputasen er godkjent eller ikke godkjent.

Dersom disputasen ikke godkjennes, kan du forsvare avhandlingen på nytt én gang. Ny disputas kan avholdes tidligst seks måneder etter den første. Hvis det er mulig skal den nye disputasen vurderes av den opprinnelige bedømmelseskomiteen.

Doktorkreering

Kreeringen finner sted fire ganger i året: i mars, juni, september og desember. Les mer om doktorkreeringen.

Publisert 4. mai 2015 09:21 - Sist endret 18. jan. 2017 10:48