English version of this page

Søk om støtte til utvikling av emner innen livsvitenskap

Institutter og fakulteter ved UiO kan søke UiO:Livsvitenskap om støtte til å utvikle tverrfaglige bacheloremner innen livsvitenskap. Søknadsfristen er løpende.

Søk her

Det undervises allerede i mange interessante livsvitenskaprelaterte emner på bachelornivå ved UiO, men det er ikke alltid like enkelt for studentene å finne frem til, velge, og bli tatt opp på emner i andre fagområder, kanskje både utenfor eget institutt og fakultet. UiO:Livsvitenskap fremmer tverrfaglighet i livsvitenskap på mange måter, og vi ønsker at faglig grunnlag for forståelse av andre vitenskapelige områder skal være tilgjengelig for bachelorstudenter ved hele UiO. En bredt sammensatt studentgruppe kan også være en verdifull ressurs i undervisningen av et emne. 

Formålet med støtteordningen er:

  • å stimulere til revidering av eksisterende bacheloremner av relativt disiplinær karakter til mer tverrfaglige emner som passer for blandede studentgrupper, inkludert deltakere utenfor vertsfakultetet  
  • å utvikle nye tverrfaglige livsvitenskapsemner på bachelornivå

Med dette håper vi å motivere flere studenter til å bygge opp tverrfaglige bachelorgrader og få en bredere kompetansebakgrunn. Vi mener at denne strategien er berettiget av den fremtidige etterspørselen etter en høyt kvalifisert arbeidsstyrke som kan håndtere og løse de stadig mer komplekse og mangesidige utfordringene det moderne samfunnet står overfor.

Emnene som mottar støtte vil i en pilotfase utgjøre deler av et definert utvalg av tverrfaglige livsvitenskapsemner som UiO:Livsvitenskap vil synliggjøre og promotere.

Utgifter som kan dekkes

Støtten fra UiO:Livsvitenskap kan for eksempel brukes til å dekke arbeidstid som trengs for å forberede kursmateriell, utvikle læreplaner og læringsmetoder. Finansieringen er primært ment for emneutvikling, men kan dekke driftskostnader i en testperiode på to år, forutsatt at vertsinstituttet eller fakultetet bekrefter at de vil dekke alle utgifter i de påfølgende årene.

Hver søker kan maksimalt motta 300 000 kroner. Støtten kan fordeles over ett til tre år.

Krav til emner som kan motta støtte

Emner som er berettiget til utviklingsstøtte, skal tilfredsstille følgende kriterier:

  • Det er mulig å melde seg på for studenter fra studieprogrammer utenfor vertsfakultetet
  • Pensum og undervisning er tilpasset studenter med ulik bakgrunn
  • Bør være av bred interesse og ikke for spesialisert
  • Ingen andre emner er definert som påkrevd forkunnskap

Når det er mulig, bør undervisningen innebære problembaserte læringsmetoder med mulighet for casestudier.

Søknadsfrist og evaluering av søknader

Søknadsfristen er løpende gjennom året. Alle søknader vil bli behandlet av UiO:Livsvitenskaps styre i ordinære styremøter, som er seks ganger i året. Ta kontakt med info@lifescience.uio.no for å legge en tidsplan for din søknad med tanke på hvilket styremøte det kan være aktuelt å få søknaden behandlet i.

Synliggjøring av støtte

Emnet skal på relevante nettsider angis å være en del et definert utvalg av tverrfaglige livsvitenskapsemner. Støtte fra UiO:Livsvitenskap skal kunngjøres der dette er hensiktsmessig.

Etter en pilotfase (2-3 år) forventes søkere som får tildelt midler å dele sin erfaring på seminarer, som en del av en felles workshop eller tilsvarende.

Spørsmål?

Kontakt info@lifescience.uio.no

Publisert 13. jan. 2022 13:27 - Sist endret 13. jan. 2022 14:18