English version of this page

Søk om støtte til konferanser og andre arrangementer fra UiO:Livsvitenskap

Vitenskapelig ansatte og studenter ved UiO kan søke UiO:Livsvitenskap om midler til delfinansiering av arrangementer som er i tråd med satsingens strategi. Første søknadsfrist var 31. januar 2017.

Søknadsfristen har gått ut.


Arrangementene må støtte opp under minst ett av de seks områdene i UiOs strategi for livsvitenskap

- Styrke kvalitet og samhandling i forskning
- Rekruttere, utdanne og utvikle talenter
- Fremme innovasjon innen livsvitenskap for miljø og helse
- Livsvitenskap, etikk og samfunn
- Samspill og internasjonalisering
- Infrastruktur

Hensikten med arrangementsstøtten fra UiO:Livsvitenskap er å stimulere til økt tverrfaglig samarbeid og støtte opp under satsingens seks innsatsområder (se faktaboks).

– Støtten fra UiO:Livsvitenskap skal først og fremst gis til arrangementer som har som ambisjon å bidra til økt samarbeid på tvers av fakulteter. Det vil telle positivt at både MedNat- og HumSam-miljøer er med som arrangører, og vi oppfordrer både dem som jobber med helse- og miljøperspektivene innen livsvitenskap om å søke, sier direktør for UiO:Livsvitenskap Finn-Eirik Johansen.

Hva kan støtten brukes til?

Støtten fra UiO:Livsvitenskap kan for eksempel brukes til leie av lokale, filming av arrangementet, bevertning eller reise og opphold for nasjonale eller internasjonale foredragsholdere.

Vi gjør oppmerksom på at satsingen ikke vil støtte arrangementer som det er forventet at grunnenhetene ved UiO selv står for.

Når UiO er en av flere arrangører

I de tilfellene der UiO er en av flere medarrangører, må UiO-ansatte ha reell innflytelse på program og budsjett, og UiOs deltakelse må være av et visst omfang. De andre arrangørene må bidra med støtte i samme størrelsesorden som UiO.

Synliggjøring av støtten

Støtten fra UiO:Livsvitenskap må synliggjøres på arrangementets nettside på uio.no. Avhengig av støttens form og størrelse vil det i noen tilfeller være aktuelt å ha med satsingens logo. UiO:Livsvitenskap på sin side vil informere om arrangementet i arrangementskalendre og nyhetsbrev.

De som mottar støtte, må dokumentere arrangementet eller hva som kom ut av det gjennom for eksempel filming av selve arrangementet eller omtale på uio.no innen en måned etter at arrangementet har funnet sted.

Halvårlige utlysninger

Neste søknadsfrist blir 1. juni 2017, deretter hver 6. måned.

Ved hver av utlysningene er det satt av inntil 200 000 kroner. Hver søker kan få maksimalt 50 000 og bidraget fra UiO:Livsvitenskap kan ikke utgjøre mer enn halvparten av budsjettet.

Etter søknadsfristen vil satsingen vurdere søknadene. Alle søkerne vil få svar innen en måned etter at søknadsfristen har gått ut. 

Innvilgede søknader etter søknadsfristen 31. januar

UiO:Livsvitenskap mottok 9 søknader innen søknadsfristen 31. januar med samlet beløp på 420 000 kroner. Sekretariatet for satsingen rangerte søknadene og fordelte de 200 000 kronene som var til rådighet i denne runden. Styret for UiO:Livsvitenskap har godkjent fordelingen.

Søker Senter/institutt Arrangement Datoer Innvilget
Anthony Mathelier Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) The Sven Furberg Seminars in Bioinformatics and Statistical Genomics Månedlig fra mars til juni 25000
Tone Tønjum Institutt for klinisk medisin Turning the tide of antimicrobial resistance – the 2nd Nordic TTA conference  27.–28. april 50000
Heidi Beate Bentzen Senter for medisinsk etikk, Institutt for helse og samfunn og Senter for rettsinformatikk, Institutt for privatrett Konferanse om nordisk samarbeid om datadeling, kliniske utprøvinger og brukermedvirkning innen presisjonsmedisin 19.mai 50000
Andrea Winkler /Johanne Sundby Senter for global helse Debate on health facts and health development Mai eller juni 20000
Helge Leander B. Jensen Forskerlinjen Det medisinske fakultet Åpent arrangement som del av Frampeik – medisin- og odontologistudentenes forskningskonferanse 6.-8. oktober (tentativt) 25000
Anders Nielsen Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES), Institutt for biovitenskap The Annual Meeting of the Scandinavian Pollination Ecologists 26.–29. oktober 30000
Av Norunn K. Torheim
Publisert 5. jan. 2017 11:15 - Sist endret 2. des. 2017 08:22