English version of this page

Søk om støtte til konferanser og andre arrangementer fra UiO:Livsvitenskap

Vitenskapelig ansatte og studenter ved UiO kan søke UiO:Livsvitenskap om midler til delfinansiering av åpne arrangementer som er i tråd med satsingens strategi. Søknadsfristen var 1. desember 2017.

Søknadsfristen for denne utlysningen ha gått ut. Neste søknadsfrist er 1. juni 2018. Informasjon og søknadsskjema blir lagt ut i mars.


Arrangementene må støtte opp under minst ett av de seks områdene i UiOs strategi for livsvitenskap

- Styrke kvalitet og samhandling i forskning
- Rekruttere, utdanne og utvikle talenter
- Fremme innovasjon innen livsvitenskap for miljø og helse
- Livsvitenskap, etikk og samfunn
- Samspill og internasjonalisering
- Infrastruktur

Hensikten med arrangementsstøtten fra UiO:Livsvitenskap er å stimulere til økt tverrfaglig samarbeid og støtte opp under satsingens seks innsatsområder (se faktaboks).

– Støtten fra UiO:Livsvitenskap skal først og fremst gis til åpne arrangementer som har som ambisjon å bidra til økt samarbeid på tvers av fakulteter. Det vil telle positivt at både MedNat- og HumSam-miljøer er med som arrangører, og vi oppfordrer både dem som jobber med helse- og miljøperspektivene innen livsvitenskap om å søke, sier styreleder for UiO:Livsvitenskap Finn-Eirik Johansen.

Hva kan støtten brukes til?

Støtten fra UiO:Livsvitenskap kan for eksempel brukes til leie av lokale, filming av arrangementet, bevertning eller reise og opphold for nasjonale eller internasjonale foredragsholdere. Støtten kan brukes til arrangementer som holdes etter 1. januar 2018.

Vi gjør oppmerksom på at satsingen ikke vil støtte arrangementer som det er forventet at grunnenhetene ved UiO selv står for, eller lukkede prosjektmøter. 

Når UiO er en av flere arrangører

I de tilfellene der UiO er en av flere medarrangører, må UiO-ansatte ha reell innflytelse på program og budsjett, og UiOs deltakelse må være av et visst omfang. De andre arrangørene må bidra med støtte i samme størrelsesorden som UiO.

Synliggjøring av støtten

Støtten fra UiO:Livsvitenskap må synliggjøres på arrangementets nettside på uio.no. Avhengig av støttens form og størrelse vil det i noen tilfeller være aktuelt å ha med satsingens logo. UiO:Livsvitenskap på sin side vil informere om arrangementet i arrangementskalendre og nyhetsbrev.

De som mottar støtte, må dokumentere arrangementet eller hva som kom ut av det gjennom for eksempel filming av selve arrangementet eller omtale på uio.no innen en måned etter at arrangementet har funnet sted.

Halvårlige utlysninger

Søknadsfrister hver 6. måned, det vil si 1. juni og 1. desember.

Ved hver av utlysningene er det satt av inntil 200 000 kroner. Hver søker kan få maksimalt 50 000 og bidraget fra UiO:Livsvitenskap kan ikke utgjøre mer enn halvparten av budsjettet.

Etter søknadsfristen vil satsingen vurdere søknadene. Alle søkerne vil få svar innen en måned etter at søknadsfristen har gått ut. 

Av Norunn K. Torheim
Publisert 27. juni 2017 18:34 - Sist endret 9. jan. 2018 19:12