English version of this page

Konvergensmiljø

UiO:Livsvitenskap sitt primære virkemiddel innen forskning er finansiering av konvergensmiljø  tverrfaglige forskningsgrupper som skal løse store samfunnsutfordringer innen helse, miljø og bærekraft.

Vi har totalt 20 konvergensmiljø. Seks grupper ble opprettet etter den første søknadsrunden i 2016/2017, konvergensmiljø I. Åtte nye grupper ble etablert etter søknadsrunden i 2018/2019, konvergensmiljø II. Etter den tredje søknadsrunden i 2020/2021, ble seks nye grupper opprettet, konvergensmiljø III.

Konvergensmiljø III – 2022–2026

Konvergensmiljø III starter opp i 2022. De ble valgt ut i en søknadsprosess i 2020/2021

Konvergensmiljø 2022-2026

 • AUTORHYTHM – the role of autophagy in healthy aging skal studere cellenes resirkuleringssystem i tid og rom for å bedre menneskers helse og livsløp.
  Les mer (på engelsk)
 • Societal and environmental determinants of brain and cognition (AHeadForLife) skal avdekke hvordan sosiale faktorer og gener påvirker hjernen og kognitiv funksjon gjennom hele livet.
  Les mer (på engelsk)

 • Integrated technologies for tracking organoid morphogenesis (ITOM) skal bruke avansert bildeteknologi og datanalyse for å videreutvikle «miniorganer» utviklet fra stamceller.
  Les mer (på engelsk)
 • Real world – artificial worlds: Improving causal inference in perinatal pharmaco-epidemiology using machine learning approaches on real-world and artificial data (UIO:RealArt) skal bruke maskinlæring på helsedata og simulerte data til å forstå årsakssammenhengen mellom medisinbruk i svangerskapet og barns utvikling.
  Les mer (på engelsk)
 • Novel personalized management strategies for fibrosing diseases (FibroPET) tar sikte på å forbedre sykdomsforløpet og behandlingsresultatet for pasienter med bindevevsdannende sykdommer.
  Les mer (på engelsk)

 • Modeling Human Multi-Organ Interaction in Disease - Cancer Cachexia (MORGI) skal lage en plattform med miniorganteknologi for å belyse kommunikasjon mellom organer ved sykdom.
  Les mer (på engelsk)

Konvergensmiljø II – 2019–2023

Konvergensmiljø II starta opp i 2019. Dei vart valt ut i ein søknadsprosess i 2018/2019

 • Artificial Biomimetic systems ­– the Niche of Islet Organoids (ABINO) vil vidareutvikle modellar for diabetesforsking ved hjelp av nye strategiar for modning av stamceller.
  Les meir (på engelsk).
 • Availability and function of donor organs: Debating the dead donor rule (3DR) vil auke tilgangen og funksjonen til donororgan til transplantasjon, samt skape merksemd og debatt i samfunnet om etiske spørsmål ved bruk av donasjon etter sirkulatorisk død.
  Les meir (på engelsk).
 • Consciousness and brain states: neuroscience studies and conceptual innovation (ConsciousBrainConcepts) vil vidareutvikle bevisstheitskonseptet for å løyse grunnleggande problemstillingar i bevisstheitsforsking.
  Les meir (på engelsk).
 • Linguistics-driven machine learning to decipher the molecular language of immunity (ImmunoLingo) vil forstå korleis sjukdom og gjenkjenning av antigen er koda i immunsystemet og utføre datasimuleringar for å få ny kunnskap som kan brukast til å førebygge og behandle sjukdom hos menneske.
  Les meir (på engelsk).
 • Medical, legal and lay understandings of physical evidence in rape cases (Evidently Rape) vil undersøke kva betyding fysiske bevis har – og kan ha – for korleis valdtekter blir behandla av medisinske og rettslege organ.
  Les meir (på engelsk).
 • MultiModal Mental Models: converging approaches from genomes to mental illness and interplay with psychosocial stressors (4MENT) vil forstå årsaker og sjukdomsmekanisme for fleire mentale lidingar med fokus på schizofreni, bipolare lidingar og liknande mentale tilstandar.
  Les meir (på engelsk).
 • Protons contra cancer (PROCCA) vil lage ein framifrå plattform for samarbeid innan protonterapi i Oslo og blant anna sjå korleis ein kan redusere kortsiktige og langsiktige biologiske biverknader av strålebehandling.
  Les meir (på engelsk).
 • Rediscovery of medicinal plant usage in the “Age of Exploration”: From cultural historical heritage to innovative pharmaceuticals (REA:Life) vil avdekke prosessane som har forma den sosiale og kulturelle utviklinga av medisin og identifisere bioaktive stoff i historiske medisinplanter ved hjelp av moderne analysemetodar.
  Les meir (på engelsk).

Konvergensmiljø I – 2017–2021

Konvergensmiljøene her startet opp i 2017. De ble valgt ut i en søknadsprosess i 2016/2017. Finansieringsperioden til disse konvergensmiljøene er over.

 • Combining natural and social sciences to understand and manage global anthropogenic toxicants (AnthroTox) skal kombinere natur- og samfunnsvitenskap for å forstå og håndtere globale, menneskeskapte miljøgifter bedre. Det skal finne ut hvordan miljøprosesser og sosiale strukturer, og koblingen mellom disse, har betydning for spredning og virkning av miljøgifter fra elektronisk avfall. Dette skal undersøkes på tvers av samfunn og økosystem med feltstudier i Tanzania og data fra Arktis. 
  Les mer (på engelsk).
  Se video med AnthroTox.
 • Comparative immunology of fish and humans (COMPARE) skal finne ut i detalj hvordan det spesielle immunsystemet til torsk fungerer og hva det betyr for immunsykdommer hos mennesker. Resultatene vil ha betydning for både framtidig akvakultur og humanmedisin. I tillegg det være en samfunnsvitenskapelig case for diskusjonen rundt mulighetene for genmodifisering av fisk og mennesker.
  Les mer (på engelsk).
 • Epigenetics and bioethics of human embryonic development skal forstå hvordan epigenetikk påvirker tidlig fosterutvikling hos mennesker og hva det betyr for menneskets reproduksjon. Dette skal også belyses etisk. Et overordnet mål er å forstå hvordan epigenetisk informasjon overføres fra en generasjon til den neste hos mennesker.
  Les mer (på engelsk).

 • Organ on a chip and nano-devices (CHIP) vil lage en «organ på brikke»-plattform. Den vil kunne bli et kraftig verktøy for å forstå og teste ulike fysiologiske funksjoner og nye behandlinger.
  Les mer (på engelsk).

 • Personalised cancer therapies (PERCATHE) vil utvikle en ny tilnærming til persontilpasset kreftbehandling med utgangspunkt i matematiske, statistiske og biologiske metoder. Det vil også ivareta de etiske, samfunnsmessige og regulatoriske perspektivene.
  Les mer (på engelsk)
  Se video med PERCATHE

 • Programmable Cell-like Compartments vil utvikle en «smart» teknologi som skal kunne brukes universelt innen både helse og miljø. Det vil utvikle celleliknende enheter som i framtida kan settes sammen og programmeres til å oppdage og deaktivere skadelige stoffer slik som sykdomsfremkallende mikroorganismer, kreftceller som sprer seg, mikropartikler av plast og tungmetaller.
  Les mer (på engelsk).

Publisert 2. mai 2017 15:36 - Sist endret 5. mai 2022 15:24