Tidslinje livsvitenskapsbygget ved UiO

Åpning ca. 2026

 
2016
 

Høst 2016

Kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag (KS2) startet 16. august og var ferdig til jul.

Hva er Finansdepartementets KS-ordning?

 

Sommer 2016

Statsbygg leverte ferdig forprosjekt.

 
 

Vinter/vår 2016

UiO fikk forprosjektet til gjennomgang i april/mai

 
2015
 

Sommer 2015

Statsbygg leverte ferdig skisseprosjekt. Les artikkelen Det nye flaggskipet til forskarane (pdf) publisert i Statsbyggs publikasjon Åpent rom nr. 1-2015. Les også artikkelen Den store klimadugnaden (pdf) publisert i Åpent rom nr. 2-2015.

 
2014
 

Høst 2014

Statsbygg er ferdig med å bygge ny adkomstvei til UiO, samt gang- og sykkelvei.

 

Film fra Statsbygg

Vinner av plan- og designkonkurransen kåres: VEV

Vinneren av plan- og designkonkurransen for nytt livsvitenskapsbygg er løsningsforslaget Vev med arkitekt Ratio arkitekter AS. Bli med på en 3D-omvisning i VEV.

Les mer om livsvitenskapsbygget på Statsbyggs nettsider

 

Plan- og designkonkurranse utlyses

31 grupper søkte om prekvalifisering. 7 grupper ble valgt ut til å delta i plan- og designkonkurransen. Se bilder av forslagene på Statsbyggs nettsider.

>Plan- og designkonkurranse utlyses
 
2013
 

Februar 2013

Statsbygg får oppdraget med å utarbeide skisseprosjekt.

 
2011
 

Høst 2012

Regjeringen velger konsept og innarbeider dette i statsbudsjettforslaget for 2013:

«Ved Universitetet i Oslo har planlegginga av eit nytt forskings- og undervisningsanlegg for livsvitskap inkludert kjemi og farmasi vore gjennom ekstern kvalitetssikring (KS1). Regjeringa har bestemt at konvergenskonseptet skal liggje til grunn for den vidare utgreiinga av prosjektet.

Alternativet inneber ei samla løysing for kjemi, farmasi og livsvitskap i eit felles anlegg.»

 

Juni 2011

Regulering av Gaustadbekkdalen nord blir vedtatt av Oslo kommune. Se reguleringsvedtaket (oslo.kommune.no)

 
1999
 

2000–2011

Mange studier blir gjennomført av Statsbygg og UiO for å blant annet se på god disponering av området, utbyggingspotensialet, god sammenheng med friområdet i øst og veiføring for ny adkomst til universitetet fra nord.

2008

UiO utarbeider:

  • Rom- og funksjonsprogram. Bygg estimert til 62 000 m2.
  • Grunnlag for konseptvalgsutredning (KVU)

2007

Universitetsstyret beslutter å gå inn for forsknings- og undervisningsanlegg for kjemi, farmasi og livsvitenskap.

2000

KD, UiO og Statsbygg går inn for et nytt kjemibygg i Gaustadbekkdalen. Utover 2000-tallet ser man også at bygningen for farmasi er like teknisk utrangert som kjemibygningen, og tenker at disse kan dra nytte av hverandre. Senere blir også livsvitenskap koplet på.

1999

Statsbygg vurderer gjennomføringen og kostnader ved en slik rehabilitering. Dette ble estimert til 7 års byggetid og ville ha samme kostnad som en nybygging.