Betina, Claudia, Kristina og Minji fikk UiO:Norden og Foreningen Nordens masterstipend

De skriver om parlamentarisme i Norge og Sverige, norsk ungdomsdrama, internasjonal utdanning og identitet, og skandinavisk ikke-statlig engasjement i en menneskerettighetsklage mot Tyrkia.

Henter forslag fra Google

Fra venstre: Betina Slagnes, Claudia Leonie Viola Merkl, Minji Song og Kristina Eikebråten

Masterstudenter på UiO ble invitert til å søke stipend fra UiO:Norden og Foreningen Norden. Spesielt ønsket man søknader rettet mot «kritisk undersøkelse av nordiske erfaringer, nordiske modeller eller Norden-konstruksjoner, uavhengig av fagfelt» og «oppgaver som tar for seg samarbeid mellom de nordiske land og regional integrasjon, i tillegg til komparative analyser». Da fristen gikk ut hadde det kommet 10 meget spennende og gode søknader.

Stipendet er på kr 28.000 og ble tildelt våren 2019.

Her forteller de fire studentene hva de skal skrive om og hvordan de skal bruke stipendet. 

Betina Slagnes, student på Institutt for statsvitenskap, Samfunnsvitenskapelig fakultet

Oppgave: «Parlamentarismens effekt på regjerings- og statsrådsstabiliteten: Har det demokratiske styresettet i Norden hatt en enhetlig utvikling? En komparativ studie av Norge og Sveriges parlamentariske systemer»

– Det er et behov for mer kunnskap rundt demokratiprosesser, og mange ser særlig mot de nordiske landene for inspirasjon. Jeg har sammenlignet Norges og Sveriges parlamentariske utvikling. I oppgaven ser jeg på parlamentarismens effekt på regjerings- og statsrådsstabiliteten i et 200-årig perspektiv, ved å analysere et omfattende datasett jeg selv har vært med på å bygge opp i det internasjonale forskningsprosjektet «The Evolution of Parliamentarism and its Political Consequences». Med masteroppgaven ønsker jeg å utfordre «den nordiske modellen» om at det historisk og institusjonelt sett har vært en enhetlig parlamentarisk utvikling i de to konstitusjonelle monarkiene som studeres.

Hva betyr stipendet for deg, og hva er planene dine for det?

– Stipendet gjorde det først og fremst mulig for meg å kjøpe en rekke svenske bøker jeg ikke hadde tilgang på i Norge. Jeg fikk også muligheten til å jobbe mindre ved siden av studiet og i større grad vie mer tid til prosjektet. UiO:Nordens forskningsnettverk kan også løfte oppgaven min gjennom utveksling av verdifull kompetanse fra andre fagområder. Ikke minst betyr stipendet at oppgaven min er av samfunnsmessig betydning.

Claudia Leonie Viola Merkl, student på Institutt for medier og kommunikasjon, Humanistisk fakultet

Oppgave: «“Be(com)ing Men – The Representation of Isak and Abdi’s Teenage Masculinity in Skam 3 and 17»

– I masteroppgaven undersøker jeg hvordan de norske ungdomsdrama-seriene «Skam 3» og «17» representerer maskulinitet gjennom sine respektive hovedpersoner Isak og Abdi. Min tilnærming er todelt: For det første gjør jeg en sjanger-undersøkelse ved å ta med sjanger-konvensjonene i såpeoperaen (Skam 3) og forstadsrealismen (17). For det andre gjør jeg en karakterstudie av Isak og Abdi med hensyn til deres hegemoniske/marginaliserte egenskaper og oppfatninger av seksualitet, etnisitet og klasse.

Hva betyr stipendet for deg, og hva er planene dine for det?

– Å motta stipendiet har betydd mye for meg både på akademisk og personlig nivå. Jeg setter stor pris på anerkjennelsen det gir til temaet for masteroppgaven min og relevansen. I tillegg har det vært en viktig oppmuntring for meg i å fortsette å forfølge min faglige innsats.

Minji Song, student på Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

Oppgave: «Global Citizenship Education and Gender Equality: A Qualitative Research on Young Adults’ Experience in International Education»

– Mastergradsoppgaven handler om identiteten og tilhørigheten til unge norske voksne (18-30 år) som tok internasjonal utdanning i videregående skole. Jeg intervjuet 13 personer som fullførte International Baccalaureate Diploma Program (IBDP) i ulike land. Jeg vil analysere hvordan de beskriver en følelse av hjem og tilhørighet i Norge og i verden for øvrig, og deres rolle som global borger med hensyn til sosiale problemer i Norge og andre steder.

Hva betyr stipendet for deg, og hva er planene dine for det?

– Stipendet har inspirert meg til å utvide interessen for fagområdet. Jeg er æret og takknemlig for å ha ekstra støtte til å utforske min faglige interesse gjennom stipendet, og ser frem til å engasjere meg i et akademisk stimulerende miljø med andre studenter og erfarne forskere. Jeg planlegger å bruke stipendet til utstyr og programvare til å transkribere intervjuer, til å finansiere reiseutgifter, og til å kjøpe relevante bøker. Det vil også være en stor hjelp til mitt daglige liv som student.

Kristina Eikebråten, student på Institutt for arkeologi, konservering og historie, Humanistisk fakultet

Oppgave: «Ikke-statlig engasjement i Skandinavia bak den interstatlige klagen mot Tyrkia i Den europeiske menneskerettighetskommisjonen i 1982»

– Oppgaven er en historisk studie av beslutningen om å sende en klage til Den europeiske menneskerettighetskommisjonen. Studien setter søkelys på det transnasjonale samarbeidet i de skandinaviske klagestatene, og betydningen av ulike ikke-statlige initiativ fra blant annet Amnesty International og Landsorganisasjonen. Oppgaven belyser hvilke faktorer ble viktige for de politiske myndighetenes virkelighetsbeskrivelse og handlingsvalg, og menneskerettigheters plass i transnasjonalt samarbeid i skandinavisk politikk.

Hva betyr stipendet for deg, og hva er planene dine for det?

– Stipendet muliggjorde flere arkivreiser som har gitt oppgavene et bredere kildegrunnlag, og frigjorde tid til å jobbe grundigere med oppgaven. Stipendet har også vært verdifullt i forhold til at tildelingen ga en anerkjennelse til prosjektet som har vært av betydning.

 

UiO:Norden og Foreningen Norden gratulerer Betina, Claudia, Minji og Kristina!

Publisert 14. juni 2019 09:07 - Sist endret 14. juni 2019 09:07