English version of this page

«Nordic cool» – et tveegget sverd

Henrik Marstal kaster et kritisk blikk på markedsføringen av nordisk musikk og det vage og tidvis ekskluderende begrepet «Nordic cool»

Bildet kan inneholde: presentasjon, seminar, akademisk konferanse, offentlig tale, projeksjonsskjerm.
Foto: UiO:Norden/Wefring

Fredag 11. oktober arrangerte forskergruppen Nordic Sounds: Critical Research Group nordisk studiedag på Institutt for musikkvitenskap. Dagen startet med et foredrag av Henrik Marstal fra Rytmisk Musikkonservatorium i København. Foredraget hadde tittelen «Not Nordic Enough? Nordic Cool as a Janus-Headed Strategy for Artistic Inclusion and Explusion», som også er tittelen på Marstals kapittel i boka The Nature of Nordic Music (Tim Howell, red.) som kom ut på Routledge for en måneds tid siden.

Marstal tok for seg begrepet «Nordic cool» slik det brukes i markedsføring både i og utenfor Norden for å promotere nordisk musikk. For hva er egentlig nordisk musikk? Er det det samme som musikk fra Norden? Og hva og hvem inkluderes i – og ekskluderes av – begrepet «Nordic cool»? Dette er noen av spørsmålene Marstal tok opp.

Marstal peker på at «Nordic cool» og konstruerte ideer om nordiskhet kan virke ekskluderende. Selv om begrepet er relativt vagt virker det gjennomgående at «Nordic cool» assosieres med en nærhet til naturen og påvirkning av det nordiske lyset, ulike former for dempethet, melankoli, isolasjon og innadvendthet, samt minimalisme og renhet. Denne idéen om nordiskhet har flere begrensninger, og fører blant annet til at artister med minoritetsbakgrunn sjelden inkluderes, og at et relativt snevert utvalg sjangere inngår i «Nordic cool».

Marstal poengterte også at «Nordic cool» kan antyde et overdrevent skille mellom nordisk musikk og de angloamerikanske og europeiske musikktradisjonene. Hvor kunstig dette skillet er eksemplifiserte han både ved å trekke fram band og artister fra utenfor Norden som har en sound som passer beskrivelsen av «Nordic cool», og ved vise til musikk produsert i Norden og ansett som typisk «Nordic cool» og peke på en rekke elementer i lydbildet som viser til andre musikktradisjoner.

Etter foredraget var det mulighet for å stille spørsmål, som både Marstal og Stan Hawkins, leder for Nordic Sounds, svarte på. Det ble blant annet spurt om det fantes en urban «Nordic cool», og Marstal og Hawkins bekreftet at selv om det er et veldig fokus på naturen i oppfatninger av det nordiske finner man mange eksempler på musikalske framstillinger av alle de store nordiske byene. Det ble også påpekt at bybilder er sentrale i visuell markedsføring av Norden i turistbrosjyrer og liknende.

Under spørrerunden ble det også drøftet tanker rundt kjønnsforskjeller i oppfatningen av «Nordic cool,» og Marstal konkluderte tentativt med at kvinnelig vokal nok er mer stereotypisert enn den mannlige i en nordisk kontekst.

Det tankevekkende foredraget ga et kritisk blikk på både markedsføringen av nordisk musikk, og hvordan konstruerte idéer om nordiskhet oppfattes både i og utenfor Norden. «Nordic cool» er kanskje et effektivt markedføringsverktøy, men det indikerer en overdreven eksotisering av Norden, og ekskluderer mange nordiske artister.

Publisert 21. okt. 2019 13:03 - Sist endret 27. mars 2020 14:35