English version of this page

Ny bok om gjestfrihet og migrasjon

Antologien Contested Hospitalities in a Time of Migration: Religious and Secular Counterspaces in the Nordic Region belyser nordisk gjestfrihetspraksis i en tid med stadig strengere innvandringspolitikk.

Bilde av boken

Foto: Wefring

De siste årenes migrasjonsbølge har ført til innstramminger i nordisk innvandringspolitikk, men strengere grenser og et økende antall utsendelser møter motstand i form av en rekke prosjekter som tilbyr gjestfrihet til migranter. Disse organiseres av frivillige organisasjoner, kirkesamfunn og privatpersoner. Contested Hospitalities, nylig utgitt på Routledge, undersøker kontrasten mellom det stadig mer innvandringsfiendtlige politiske klimaet og disse gjestfrihetsprosjektene.

Den tar også for seg hvordan det sekulære og det religiøse møtes og blandes, og spør hvordan dette påvirker tolkningen av gjestfrihet. Boka legger til grunn at gjestfrihet ikke bare er et abstrakt filosofisk spørsmål, men en hverdagspraksis som må utforskes empirisk. Den tar for seg hvordan denne praksisen fungerer, og undersøker forholdet mellom vert og fremmed.

Gjestfrihet i praksis er vanskeligere enn gjestfrihet som ideal, og boka spør også hva som er begrensningene og betingelsene for gjestfrihetspraksis, og hvorvidt den opprettholder hierarkiske strukturer.

Innstramminger og motstand

Trygve Wyller, professor i teologi ved UiO, er leder for det UiO:Norden-finansierte prosjektet Nordic Hospitalities in a Context of Migration and Refugee Crisis (NORDHOST) og medredaktør for Contested Hospitalities. Han forteller om grunnlaget for prosjektet og antologien:

På den ene sida strammer de nordiske landene til slik at velferdsstaten ikke ivaretar alle, men kun borgere, og på den andre sida finnes det hundrevis av sivile motstandsprosjekter. Ideen til NORDHOST var å forske på denne kontrasten som vi visste at fantes, men ikke hadde nok informasjon om.

Contested Hopspitalities tar for seg denne kontrasten både teoretisk og empirisk. Boka består av to deler, Exploring the Nordic context og Reconfiguring migrantscapes in religious and ‘secular’ Nordic civil society. I den første delen utforskes den nordiske konteksten og forholdet mellom velferdsstaten, protestantiske tradisjoner for bistand og gjestfrihet, strengere innvandringspolitikk, og høyrepopulismens appropriering av kristne verdier. Del to tar for seg seks konkrete eksempler på nordisk gjestfrihetspraksis, som finner sted i både religiøse, sekulære og blandede rom.

Nordisk kristendom

Trygve Wyller diskuterer "kristianisme" og migrasjon på Litteraturhuset tidligere i høst. Foto: Wefring

Et sentralt tema er protestantiske tradisjoner og sammenhengen mellom sekulær og religiøs gjestfrihet. Det religiøse og det sekulære har lenge vært sammenblandet i nordisk velferdskontekst. Wyller forklarer at det er vanskelig å dra et skarpt skille:

- Eksemplene på nordisk gjestfrihet som utforskes i del to av boka finner sted i både religiøse og sekulære kontekster. Vi har et kritisk blikk på hva som er genuin gjestfrihet og hva som er en pretens, men det er vanskelig å si noe om hvorvidt det henger sammen med det religiøse aspektet. Det kommer an på det praktiske, ikke hva man kaller det, og skillet mellom sekulært og religiøst virker nesten helt uviktig.

Dette er typisk for nordisk kristendom. Wyller utdyper:

Denne sammenblandingen der forskjellen mellom religiøst og sekulært ikke er så viktig er et uttrykk for nordisk protestantisme. Utgangspunktet vårt var jo antakelsen om at det er noe med den protestantiske kulturen i Norden som har formet og fremdeles former et verdisystem som vektlegger fellesskap og deltakelse, og det ser ut til å stemme. Boka er en fordypning av eksisterende kunnskap om protestantisk kultur, men i en ny kontekst.

Viktig samarbeid

Wyller, som er teolog, startet NORDHOST sammen med sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen, filosof Arne Johan Vetlesen og kriminolog Katja Franko. Hans medredaktør for Contested Hospitalities er sosialantropolog Synnøve Bendixsen. Han trives godt med å jobbe sammen med forskere fra andre fagfelt:

- Denne boka hadde aldri blitt til uten samarbeid på tvers av fagfelt. Dette er en slags dokumentasjon på hva man kan få til hvis man har en kompetanse i bunn og bruker den tverrfaglig.

Et glimt inn i aktiv forskning

Kapitlene i del to, Reconfiguring migrantscapes in religious and ‘secular’ Nordic civil society, er alle skrevet av doktorgradsstipendiater og postdoktorer, fire av dem finansiert av NORDHOST. Trygve Wyller snakker begeistret om bidragene fra de unge forskerne:

Dette er et glimt inn i deres forskning, som etter hvert skal bli avhandlinger og bøker. NORDHOSTs unge forskere har god kontakt seg imellom, og dette miljøet har vist seg kreativt. Det er veldig gledelig å ha med disse bidragenei boka, det gir et innblikk i pågående forskning som framskaffer ny kunnskap. 

Av Andrea Wefring
Publisert 17. des. 2019 13:33 - Sist endret 31. mars 2020 13:20