English version of this page

Utlysning av UiO:Norden forskergruppemidler 2020-2022

UiO:Norden lyser nå ut midler til maksimalt tre tverrfakultære forskergrupper for perioden 2020-2022. 

Frist for å søke er 15. november 2019.

UiO:Norden er et prioritert tverrfaglig satsingsområde ved UiO, og har som formål å fremme ny og relevant kunnskap om Norden og det nordiske i en internasjonal kontekst, bl.a. gjennom å rette kritisk søkelys mot begreper og forestillinger om "den nordiske modellen". Ved å analysere historiske forutsetninger og endringsprosesser på tvers av samfunns- og kulturområder og sammenligne med andre land og regioner, skal satsingen få fram ny kunnskap om nordiske modellers bærekraft, dilemmaer og utfordringer.

Vi ønsker å utvikle nyskapende, tverrfaglige perspektiver. Forskergrupper med gode ideer og ambisjoner om å drive Norden-forskning av høy kvalitet, og som ønsker å bygge genuine relasjoner på tvers av fag og fakulteter, oppfordres til å søke.

Denne utlysningen gjelder for hele satsingens område, slik det beskrives i programnotatet (pdf).

Beløp:

Det samlede beløpet for tre år er inntil 5,5 millioner NOK pr. prosjekt.

Midlene kan benyttes eksempelvis til delvis frikjøp til ledelse av forskergruppen, til rekrutteringsstillinger, professor II, gjesteforskere, undervisningssamarbeid, feltarbeid, workshops og seminarer.

Det forutsettes at de enhetene forskerne er knyttet til, vil bidra med et tilsvarende kronebeløp som egenandel.

Vurderingskriterier:

 • Prosjektene skal være av høy vitenskapelig kvalitet og originalitet og undersøke de nordiske landene eller modellenes historiske forutsetninger, utfordringer, paradokser, framtidsmuligheter og/eller møter med globale utfordringer. Det forutsettes at det gjøres en kobling til begrepet Norden og de perspektivene som berøres i UiO:Nordens programnotat.
 • Synliggjøring av hva prosjektet vil bidra med i forhold til status på det aktuelle forskningsfeltet og hvordan det vil være med å endre dette.
 • Kunnskapsmessig merverdi ved tverrfaglig forskningssamarbeid skal belyses.
 • Samfunnsrelevans, vidt forstått.

Forskningsleder og gruppemedlemmers tidligere erfaringer med å søke og gjennomføre prosjekter vil være relevant i vurderingen av søknaden. Det vil også være relevant med erfaring fra internasjonalt forskningssamarbeid.

Tilleggskriterier:

 • Det må legges frem plan for videreutvikling av prosjektet som inkluderer søknad om eksterne forskningsmidler og deltakelse i internasjonale forskernettverk og konferanser.
 • Det skal legges ved en plan for formidling og publisering.
 • Potensialet for undervisning, inkludert veiledning, knyttet til satsingen skal synliggjøres.
 • Muligheter for samlokalisering ved vertsenhet eller deltakende enhet skal beskrives kort.
 • Gruppen skal bestå av minst fire forskere. Deltakere fra minst to fakulteter/sentre ved UiO skal være involvert i forskergruppen.

Andre krav til søknadene:

 • Prosjektbeskrivelsen skal være på maksimalt 10 sider (hvorav ikke mer enn to sider skal beskrive tilleggskriteriene), inklusive et sammendrag på opptil 300 ord.
 • Det skal legges ved et budsjett for de tre årene, der beskrivelse av egenandel i form av omdisponeringer/friske midler fra fakulteter/institutter fremkommer. Egenandel kan være i form av lønns- eller driftsmidler. Arealkostnader og andre indirekte kostnader kommer i tillegg. Det samme gjelder for prosjektdeltakernes forskningstid og administrativ støtte.
 • Det må fremgå av søknaden hvilket institutt som vil være vertskap for satsingen, og hva de forskjellige deltakerne skal bidra med.
 • CV til medlemmer av forskergruppen skal legges ved.
 • Prosjektbeskrivelsen og alle vedlegg skal skrives på engelsk.

Det er ønskelig at Ph.D.- og post.doc-stillinger som legges inn i prosjektsøknaden, blir koblet opp mot aktivitetene i ReNEW og utlyses i henhold til NORDFORSKs kriterier.

Søknadene vil vurderes av et eksternt evalueringspanel koordinert av UiO:Nordens direktør. UiO:Nordens styre vedtar så endelig tildeling.

 

Publisert 27. aug. 2019 12:05 - Sist endret 27. aug. 2019 14:39