English version of this page

Åpen utlysning av forsknings- og formidlingsmidler fra UiO:Norden

UiO:Norden lyser ut midler for å stimulere til aktivitet og forskning på Norden og det nordiske i en internasjonal kontekst. Utlysningen er åpen for alle som er ansatt ved UiO, og søknadene behandles fortløpende.

Emblem UiO:Norden, collage (bro, skog, mennesker som løper, norsk arkitektur, bygninger

Søknad må gjerne inneholde aktiviteter som involverer flere akademiske partnere og eksterne aktører, men hovedsøker må være ansatt ved UiO. Det er ikke krav om tverrfakultær deltakelse, men vi oppfordrer sterkt til tverrfaglighet. Det er ikke krav om egenandel.

 

Vi støtter:

 • Tiltak som kan stimulere til etablering av nye tverrfaglige relasjoner/prosjekt er innenfor Norden-forskning, men også for å legge til rette for en faglig bro mellom UiO:Norden og UiO:Demokrati (f.eks. workshops, konferanser, seminarer, prosjektetablering og oppstartsseminar etc.).
 • Tiltak som styrker allerede eksisterende forskningsgrupper/prosjekter med fokus på Norden-forskning (f. eks workshops, konferanser, seminarer, lønning av vitenskapelig assistent etc.).
 • Tiltak som særlig bidrar til formidling og økt samfunnskontakt innen Norden-forskning (f. eks utadvendte arrangementer, kontaktmøter, etc.).

Vi vil sterkt oppfordre til at søkerne tenker grønt og bærekraftig (for eksempel i forbindelse med møter og reiser). Vi anbefaler at interesserte tar kontakt for dialog omkring søknaden.

Formålet med midlene er å støtte aktivitet som kan styrke Norden-relatert forskning slik den er beskrevet i UiO:Nordens programplanen og programnotat.

Søknader om beløp opp til 100 000 NOK behandles adminstrativt, men søknader på mellom 100 000 og 300 000 NOK behandles av UiO:Nordens styre.

 

Merk at siste frist for å søke midler fra Åpen utlysning til bruk i 2023 er 15. november 2022 og at alle prosjekter finansiert over tiltaket må være gjennomført og regnskapsført hos mottaker innen 30. juni 2023.

  Søknad må inneholde:

  • 1-3 sider med en kort beskrivelse av tiltaket, som inneholder:
   • Redegjøring av tiltaket.
   • Hva tiltaket bidrar med innen Norden-forskningen.
   • Tiltakets faglige relevans for UiO:Norden.
   • Hvis relevant, tverrfaglig komponent.
   • Hvis relevant, deltakerliste/program.
   • Hvis relevant, målgruppe for tiltak (formidling og samfunnskontakt).
  • Hvem som søker og søker(e)s CV.
  • Et detaljert budsjett som beskriver alle budsjettposter.

  Vurderingskriterier:

  • Tiltakets potensial for å etablere/styrke genuine tverrfaglige relasjoner innen Norden-forskning, både nasjonalt og internasjonalt.
  • Tiltakets faglige relevans for UiO:Norden-satsingen.
  • Tiltakets muligheter for å styrke formidling og samfunnskontakt for Norden-forskning ved UiO.
  • Tiltak som springer ut av et av UiO:Nordens forskningsprosjekter vil kunne bli prioritert.

  Viktig informasjon

  Søknad skal være godkjent av grunnenheten (institutt e.l.) og sendes til UiO:Norden i ePhorte, saksnummer 2018/1467. Send hele søknaden i en PDF.

  Utbetaling skjer basert på dokumenterte utgifter, opp til bevilget sum. 

  Siste frist for å søke midler fra Åpen utlysning 15. november 2022 og at alle prosjekter finansiert over tiltaket må være gjennomført og regnskapsført hos mottaker innen 30. juni 2023.

  Ta kontakt med UiO:Nordens administrative leder for spørsmål


  Statens personalhåndbok regulerer representasjon, bevertning, utgifter til mat mv. Som hovedregel skal bevertning ikke benyttes til interne møter med mindre det er ekstern deltakelse.

  Se også UiOs sentrale sider for flere detaljer.


  UiO:Norden emblem/vannmerke