English version of this page

Forskergruppemidler 2021-22

UiO:Norden utlyser midler til inntil fem tverrfaglige forskergruppeprosjekter med en varighet på inntil to år og med en budsjettramme på inntil to millioner kroner.

Emblem UiO:Norden, collage (bro, skog, mennesker som løper, norsk arkitektur, bygninger

Om utlysningen

UiO:Norden er en av tre tverrfaglige, strategiske satsinger ved UiO. UiO:Nordens mål er å legge til rette for tverrfaglig forskning av høy kvalitet som bidrar til ny kunnskap om «det nordiske» i en internasjonal kontekst. Historiske forutsetninger, endringsprosesser på tvers av samfunn- og kulturområder, komparasjon med andre regioner og land skal belyse nye sider ved nordiske modellers dilemmaer, utfordringer og bærekraft.  

Budsjett

Hvert prosjekt kan søke om inntil to millioner NOK. Det stilles ikke krav til samfinansiering i form av friske midler.

Enhetene står fritt med tanke på hvordan midlene benyttes, det kan eksempelvis være til vitenskapelige assistenter, en post.doc-stiling eller gjesteforskere, samt til seminarer og konferanser. Ønsker man å benytte midlene til frikjøp, er dette begrenset til 20 prosent av en stilling.

Tidsramme

Prosjektene bør kunne starte opp ved årsskiftet 2020/2021 og må senest avsluttes innen utgangen av 2022.

Målgruppe

Alle fast vitenskapelig ansatte ved UiO kan søke om midler.

Vurderingskriterier

 • Prosjektene skal være av høy vitenskapelig kvalitet og originalitet. Det vil bli vektlagt at det er en relasjon mellom «Norden» som begrep og de øvrige perspektivene som omtales i UiO:Nordens programnotat (pdf). Vi oppmuntrer til at dimensjoner som historiske forutsetninger, endringsprosesser på tvers av samfunn- og kulturområder, komparasjon med andre regioner og land, samt nordiske modellers dilemmaer, utfordringer og bærekraft inkluderes i det analytiske perspektivet.
 • Merverdi i form av hvordan tverrfaglig samarbeid bidrar til nye perspektiver og endrer status for det aktuelle forskningsfeltet.
 • Plan for gjennomføring og formidling som synliggjør milepæler og potensial for kobling mot andre deler av UiOs kjernevirksomhet (som f.eks. undervisning).

Andre krav og forutsetninger

 • Tverrfaglighet: Enheter ved minimum to fakulteter ved UiO må samarbeide om prosjektet.
 • Midlene kan benyttes til å realisere helt nye prosjektideer eller prosjektideer som springer ut av eksisterende UiO:Norden-prosjekter.
 • Prosjektet må avsluttes senest innen utgangen av 2022.
 • Frikjøp: Det er ikke anledning til å benytte midlene til frikjøp utover 20 prosent av en stilling.
 • Eksisterende og tidligere prosjekter som søker om midler må redegjøre for ptilleggsdimensjonen i nytt prosjekt.
 • Prosjektbeskrivelse og alle vedlegg skal skrives på engelsk 

Søknaden skal inneholde

 • prosjektbeskrivelse, max. 10 sider inkl. kilder (skrevet på engelsk)
 • budsjett (last ned mal (xlsx))
 • prosjektplan
 • CV for prosjektleder og annet kjernepersonell.

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via ePhorte 2015/13361

Søknadsfrist

1. september 2020

Søknadene vil bli vurdert av et sakkyndig panel ledet av UiO:Nordens direktør


Lever søknad

Kontakt UiO:Nordens administrative leder ved spørsmål.