English version of this page

UiO:Norden forskergruppemidler 2019-2021

UiO:Norden lyser nå ut midler til to tverrfakultære forskergrupper for perioden 2019-2021.

Frist for å søke er 15. september 2018

UiO:Norden er et prioritert tverrfaglig satsingsområde ved UiO som har som formål å fremme ny og relevant kunnskap om Norden og det nordiske i en internasjonal kontekst bl.a. gjennom å rette kritisk søkelys mot begreper og forestillinger om "den nordiske modellen". Ved å analysere historiske forutsetninger og endringsprosesser på tvers av samfunns- og kulturområder og sammenligne med andre land og regioner, skal satsningen få fram ny kunnskap om nordiske modellers bærekraft, dilemmaer og utfordringer.

Forskergrupper med gode ideer og ambisjoner om å drive nyskapende forskning av høy kvalitet og som ønsker å bygge relasjoner på tvers av eksisterende forskningsfelt oppfordres til å søke midler.

Denne utlysningen gjelder for hele satsingens område, slik det beskrives i programnotatet (pdf).

Søknadsfrist:

15. september 2018

Beløp:

Det samlede beløpet for tre år er inntil 5,5 millioner kr.

Midlene kan benyttes eksempelvis til delvis frikjøp til ledelse av forskergruppen, til rekrutteringsstillinger, professor II, gjesteforskere, undervisningssamarbeid, feltarbeid, workshop og seminarer.

Det forutsettes at de enhetene forskerne er knyttet til vil bidra med et tilsvarende kronebeløp som egenandel.

Vurderingskriterier:

 • Prosjektene skal være av høy vitenskapelig kvalitet og originalitet og undersøke de nordiske landene eller modellenes historiske forutsetninger, utfordringer, paradokser, framtidsmuligheter og/eller møter med globale utfordringer. Det forutsettes at det gjøres en kobling til begrepet Norden og de perspektivene som berøres i UiO:Nordens programnotat
 • Synliggjøring av hva prosjektet vil bidra med i forhold til status på det aktuelle forskningsfeltet og hvordan det vil være med å endre dette
 • Kunnskapsmessig merverdi ved tverrfaglig forskningssamarbeid skal belyses

Forskningsleder og gruppemedlemmers tidligere erfaringer med å søke og gjennomføre prosjekter vil være relevant i vurderingen av søknaden. Det vil også være relevant med erfaring fra internasjonalt forskningssamarbeid.

Tilleggskriterier

 • Det må legges frem plan for videreutvikling av prosjektet som inkluderer søknad om eksterne forskningsmidler og deltakelse i internasjonale forskernettverk og konferanser
 • Det skal legges ved en plan for formidling og publisering.
 • Potensialet for undervisning, veiledning inkludert, knyttet til satsingen skal synliggjøres.
 • Muligheter for samlokalisering ved vertsenhet eller deltagende enhet skal beskrives kort.
 • Gruppen skal bestå av minst fire forskere. Deltagere fra minst to fakulteter/sentre ved UiO skal være involvert i forskergruppen.

Andre krav til søknadene:

 • Det er ønskelig at spesielt Ph.D.- og post.doc-stillinger som legges inn i prosjektsøknaden, blir koblet opp mot aktivitetene i ReNEW og utlyses i henhold til NORDFORSK sine kriterier.
 • Prosjektbeskrivelsen skal være på maksimalt 10 sider (hvorav ikke mer enn 2 sider skal beskrive tilleggskriteriene), inklusive et sammendrag på opp til 300 ord.
 • Det skal legges ved et budsjett for de tre årene, der beskrivelse av egenandel i form av omdisponeringer/friske midler fra fakulteter/institutter fremkommer. Egenandel kan være i form av lønns- eller driftsmidler. Arealkostnader og andre indirekte kostnader kommer i tillegg. Det samme gjelder for prosjektdeltagernes forskningstid og administrativ støtte.
 • Det må fremgå av søknaden hvilket institutt som vil være vertskap for satsingen, og hva de forskjellige deltagerne skal bidra med.
 • CV til medlemmer av forskergruppen skal legges ved
 • Prosjektbeskrivelsen og alle vedlegg skal skrives på engelsk

 

Søknadene vil vurderes av et evalueringspanel satt sammen av Haldor Byrkjeflot, som også vil koordinere panelets arbeid.

Publisert 21. feb. 2018 15:29 - Sist endret 23. aug. 2018 11:12