Geir Heivoll er ny forsker tilknyttet UiO:Norden

Geir Heivoll er jurist fra UiO og fra august 2017 og et år fremover tilknyttet prosjektet «Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900». 

Portrett.

Geir Heivoll.

Foto: UiO

Heivoll har vært ansatt ved Politihøgskolen siden 2009, og publisert flere arbeider som undersøker politiets formelle rolle fra et historisk perspektiv. Han disputerte i juni i år på en avhandling om ordenspolitiets rolle som rettshåndhevere.

Hva skal du forske på?

- Under det dansk-norske eneveldet hadde ikke befolkningen noen alminnelig rett til å samles i det offentlige rom. Flere typer forsamlinger var tvert om forbudt, og særlig gjaldt dette sammenkomster som kunne utfordre den politiske orden. Den norske Grunnloven fra 1814 fikk ikke noen bestemmelse om forsamlingsfrihet, selv om det kunne argumenteres for at en slik rett var forutsatt flere steder i loven. Reguleringen av offentlige forsamlinger ble med det preget av et konglomerat av førkonstitusjonelle, sentrale og lokale reguleringer til langt ut på 1800-tallet, og hvor flere trakk opp ganske snevre rammer for forsamlingsfriheten. Den borgerlige offentlighet som vokste frem utover på 1800-tallet, kom i økende grad til å utfordre disse rammene. 

- Som ansvarlig for å håndheve reguleringer av forsamlinger, kom politiet derfor til å befinne seg i et spenningsfelt mellom formelle reguleringer og styrende myndigheters ønsker om å finne en balanse mellom tillatte og utillatte forsamlinger på den ene side, og borgerlige krav om en mer liberal innstilling til offentlige forsamlinger og meningsytringer på den andre. Det er politiets rolle i dette spenningsfeltet jeg skal undersøke nærmere i dette prosjektet: hvordan ble offentlige forsamlinger formelt regulert og forstått gjennom 1800-tallet, og hvilken formell rolle var politiet tiltenkt overfor forsamlinger? Hvordan ble politiets formelle rolle utviklet i praksis og teori gjennom 1800-tallet? Og hvordan, på hvilke måter og av hvilke årsaker endret den seg?

Publisert 22. aug. 2017 10:38 - Sist endret 22. apr. 2020 17:15