Fra offentlighet til sivilsamfunn: Nytt UiO:Norden-prosjekt

Det nye UiO:Norden-prosjektet Nordic Civil Societies. Global, Transnational and Regional Encounters since 1800 springer ut av to eksisterende UiO:Norden-prosjekter.

Logo for satsningen UiO:Norden

Nordic Civil Societies bruker sivilsamfunnet som et prisme for å utforske hvordan globale, transnasjonale og regionale interaksjoner har formet ideene om Norden og den ‘nordiske samfunnsmodellen’ fra 1800 til i dag. Prosjektet starter opp i februar 2020, og er ett av to nye forskergrupper støttet av UiO:Norden.

I det nye prosjektet skal utviklingen av sivilsamfunn både i og utenfor de nordiske landene undersøkes over en lengre tidsperiode og i et transnasjonalt perspektiv. Studiet av sivilsamfunn, som en sfære mellom staten, markedet og det private, åpner opp for nye perspektiver på politiske, sosiale og kulturelle ideer og praksiser som er blitt oppfattet som særlig nordiske. Gjennom en historisk, transnasjonal og komparativ undersøkelse ønsker prosjektet å gi økt innsikt i hvordan ideene om Norden og den ‘nordiske samfunnsmodellen’ både er relasjonelle og konstruerte, og at de endres over tid. Forskningen i prosjektet vil særlig se på forholdet mellom stat og sivilsamfunn på nasjonalt nivå, det nordiske, transnasjonale, sivile samarbeidet og utvekslingen på regionalt nivå og internasjonal påvirkning og nordisk engasjement på globalt nivå.

Sivilsamfunnsprosjektet bygger på, men utvider tematisk og kronologisk, forskningen i to andre prosjekter i UiO:Norden-porteføljen: Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900 og Nordic Branding, og flere forskere med bakgrunn fra disse prosjektene er tilknyttet den nye forskergruppen, sammen med en rekke andre forskere fra inn- og utland. Prosjektet er basert ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) ved Universitetet i Oslo. I tillegg deltar Institutt for offentlig rett (IOR) ved Det juridiske fakultet og Senter for utvikling og miljø (SUM), samt eksterne samarbeidspartnere. I alt er 30 forskere fra ulike fagdisipliner involvert, fra universiteter i Danmark, Sverige, Finland, Nederland og Storbritannia, i tillegg til Universitetet i Oslo. Prosjektet ledes av førsteamanuensis Sunniva Engh (IAKH), og medprosjektledere er førsteamanuensis Klaus Nathaus (IAKH) og forsker Ruth Hemstad (Nasjonalbiblioteket og IAKH).

Publisert 4. feb. 2020 09:18 - Sist endret 7. feb. 2020 11:48