English version of this page

Den nordiske utdanningsmodellen

Den nordiske utdanningsmodellen (NordEd) er et komparativt forskningsprosjekt som har til formål å undersøke den nordiske utdanningsmodellen med vekt på både aktuelle og historiske sider.

Stilisert kart over norden

Illustrasjonsfoto: Jesper Eckhardt Larsen

Om prosjektet

I NordEd prosjektet undersøkes fire trekk ved den nordiske utdanningsmodellen historisk og aktuelt:

  • Søyle 1: Kunnskap – Konkurrerende tradisjoner, idealer og begreper om kunnskap i de nordiske landenes utdanningspolitikk, pedagogisk ideutvikling og pedagogisk praksis.
  • Søyle 2: Læreplaner og fagrekker – Kamper om og utvikling av læreplaner og fagrekker i nordisk utdanning.
  • Søyle 3: Lærerkulturer og lærerutdannelser – Fremveksten av nordiske lærerkulturer og lærerutdannelser i komparativt perspektiv.
  • Søyle 4: Politikkutforming og reformarbeid – Nordiske skolereformer i lys av internasjonal, regional og nasjonal politikkutforming og reformarbeid.  

Valget av disse søylene gir et bredt perspektiv på fremveksten og utformingen av de nasjonale utdanningssystemene. Innen alle de fire søylene legges det samtidig vekt på diskursive, normative og praktiske konflikter, for å utvikle tilnærminger som bryter med for harmoniserende begrep om «den nordiske utdanningsmodellen».

Ansvarlige for de fire søylene er: Inga Bostad (søyle 1), Harald Jarning (søyle 2), Jesper Eckhardt Larsen (søyle 3) og Berit Karseth / Bernadette Hörmann (søyle 4).

Om gruppen

NordEd er en forskergruppe preget av stort faglig mangfold og representerer en rekke forskjellige disipliner: Pedagogikk, kjønnsforskning, filosofi, matematikk, musikk, teologi, historie, sosialvitenskap og utdanningsvitenskap. Av denne grunn er prosjektet også preget av metodisk pluralisme med bruk av politologiske nettverksanalyser, kvantitative og kvalitative komparative metoder, historisk dokumentanalyse, begrepshistoriske og diskursanalytiske tilganger, institusjonell historie, idehistorie og epistemologiske/filosofiske analyser.

Prosjektet ledes av professor Inga Bostad og er et samarbeid mellom IPED, ILS, IAKH, IFIKK, STK, IHS, IMV, UB og TF ved Universitetet i Oslo. Prosjektet støttes av en internasjonal gruppe rådgivende eksperter, og innen alle de fire søylene vil prosjektet utvikle nordiske møteplasser og nettverk.

Publisert 28. feb. 2019 12:27 - Sist endret 19. feb. 2020 12:03