English version of this page

Forskning

UiO:Norden søker å fremme ny og relevant kunnskap om Norden og det nordiske i en internasjonal kontekst.

Vi er en av verdens største forskningssatsinger på Norden og det nordiske, og har i dag åtte store forskningsgrupper.

Vi støtter også annen relevant forskning på Norden og det nordiske på Universitet i Oslo.

UiO:Nordens forskningsgrupper


Nordic Welfare Developments (NoWeDe) 
NoWeDe studerer hvordan velferdsstaten oppstod historisk i den nordiske konteksten, og om den mulige fremtredelsen i utviklingsland i Afrika og Latin-Amerika i dag.


Living the Nordic Model

Living the Nordic Model har fokus på barndom og oppvekst. Prosjektet søker å identifisere og analysere idealene, praktiseringene og institusjonene som påvirker utviklingsstadiene til nordiske borgeres liv, både nå og historisk.


Nordic hospitalities in a context of migration and refugee crisis (NORDHOST)

NORDHOST har som mål om å tilnærme seg verdispørsmål knyttet til migrasjon og gjestfrihet i Norden.


Offentlighet og ytringsfrihet i Norden 1815-1900

Prosjektet undersøker de historiske forutsetningene for ytringsfrihetens og offentlighetenes fremvekst i Norden etter 1815 i et internasjonalt perspektiv.

 


Nordic Branding

Nordic Branding skal undersøke hvordan idéen om den nordiske samfunnsmodellen ble skapt og deretter brukt i politikk, juss og handel.


Fremtidsrettede bærekraftige nordiske forretningsmodeller (Futuring Nordics)

Prosjektet vil søke å presentere forslag til bærekraftige forretningsmodeller som kan etterfølges i nordiske og ikke-nordiske land og regioner på tvers av globale verdikjeder.


Den nordiske utdanningsmodellen (NordEd)

NordEd er et komparativt forskningsprosjekt som har til formål å undersøke den nordiske utdanningsmodellen med vekt på både aktuelle og historiske sider.


Renewing the Nordic Model (REN)

RENs formål er å studere villkårene for bevaring og fornyelse av nordiske ‘samarbeidssamfunn’ i en stadig mer konkurransedrevet verden.

UiO:Norden vil utforske:

Norden i verden

Sammenligninger og kontraster mellom de nordiske landene, mellom Norden og andre land og regioner, og mellom institusjoner, praksiser og kulturuttrykk internt i landene.

Nordiske modeller, stiler og tradisjoner

Hvordan det nordiske blir konstituert, debattert, brukt og kritisert innenfor ulike samfunns-, kultur- og estetikkområder.

Historie og forutsetninger

Historiske fellestrekk, forskjeller og forutsetninger for dagens nordiske samfunn.

Bærekraft og fremtidsmuligheter

Politisk, økonomisk og kulturell globalisering, migrasjon, europeisering og standardisering påvirker og utfordrer. Landenes utvikling og muligheter handler ikke bare om å identifisere problemer og utfordringer, men også om å studere mangler, løsninger, tilpasninger og læring – på tvers av land, regioner og sektorer

Publikasjoner

Her finner du snart publikasjoner fra forskere tilknyttet UiO:Norden

Forskernettverk - ReNEW

UiO:Norden er partner i konsortiumet "Prosjektet Re­ima­gin­ing Norden in an Evolving World" (ReNEW), som søker å drive banebrytende forskning på Norden med et bakteppe av de globale utfordringer vi står ovenfor.

Unge:Norden - forskernettverk for Ph.D. og postdoktorer

UiO:Norden har et eget nettverk for yngre forskere som arbeider med spørsmål relatert til Norden

 

Workshops - gjennomførte

Workshopenes formål er å videreutvikle ideer og skisser som kan danne grunnlag for initiativets tematiske forskningsgrupper.