English version of this page

Forskning

UiO:Norden søker å fremme ny og relevant kunnskap om Norden og det nordiske i en internasjonal kontekst.

UiO:Norden vil utforske:

Norden i verden

Sammenligninger og kontraster mellom de nordiske landene, mellom Norden og andre land og regioner, og mellom institusjoner, praksiser og kulturuttrykk internt i landene.

Nordiske modeller, stiler og tradisjoner

Hvordan det nordiske blir konstituert, debattert, brukt og kritisert innenfor ulike samfunns-, kultur- og estetikkområder.

Historie og forutsetninger

Historiske fellestrekk, forskjeller og forutsetninger for dagens nordiske samfunn.

Bærekraft og fremtidsmuligheter

Politisk, økonomisk og kulturell globalisering, migrasjon, europeisering og standardisering påvirker og utfordrer. Landenes utvikling og muligheter handler ikke bare om å identifisere problemer og utfordringer, men også om å studere mangler, løsninger, tilpasninger og læring – på tvers av land, regioner og sektorer

UiO:Nordens forskningsprosjekter

UiO:Norden har åtte forskningsprosjekter. Prosjektene mottar finansiering for inntil tre år.

Nordic Welfare Developments (NoWeDe)

NoWeDe studerer hvordan velferdsstaten oppstod historisk i den nordiske (spesielt den norske) konteksten, og om den mulige fremtredelsen i utviklingsland i Afrika og Latin-Amerika i dag.

Fremtidsrettede bærekraftige nordiske forretningsmodeller

Skog, vindmølle i horisontFremtidsrettede bærekraftige nordiske forretningsmodeller har som mål å møte utfordringene som globalisering, digitalisering og FNs bærekraftsmål (Sustainable Development Goals) stiller nordiske bedrifter overfor.

NORDHOST

Bru med tekst home is where your heart is

NORDHOST har som mål om å tilnærme seg verdispørsmål knyttet til migrasjon og gjestfrihet i Norden.

Nordic Branding

Nordic Branding skal undersøke hvordan idéen om den nordiske samfunnsmodellen ble skapt og deretter brukt i politikk, juss og handel.

Living the Nordic Model

Living the Nordic Model har fokus på barndom og oppvekst.

Den nordiske utdanningsmodellen (NordEd)

NordEd er et komparativt forskningsprosjekt som har til formål å undersøke den nordiske utdanningsmodellen med vekt på både aktuelle og historiske sider.

Renewing the Nordic Model (REN)

Mennesker dugnadRENs formål er å studere villkårene for bevaring og fornyelse av nordiske samarbeidssamfunn i en stadig mer konkurransedrevet verden.

 

Offentlighet og ytringsfrihet i Norden 1815-1900

 Prosjektet undersøker de historiske forutsetningene for ytringsfrihetens og offentlighetenes fremvekst i Norden etter 1815 i et internasjonalt perspektiv.

Forskernettverk

Prosjektet Re­ima­gin­ing Norden in an Evolving World (ReNEW) søker å drive banebrytende forskning på Norden med et bakteppe av de globale utfordringer vi står ovenfor.

Workshops - planlagte og gjennomførte

Workshopenes formål er å videreutvikle ideer og skisser som kan danne grunnlag for initiativets tematiske forskningsgrupper.

Unge:Norden - Nettverk for Ph.D. og postdoktorer

UiO:Norden har et eget nettverk for yngre forskere som arbeider med sprøsmål relatert til UiO:Norden, Unge:Norden.