English version of this page

Strategi for utdanning

 Det er et mål for satsingen å videreutvikle flere studietilbud.

Emnetråder

En emnetråd gir studentene inspirasjon til å lage en god tematisk sammensetning av sine frie emner, gjerne på tvers av fag- og fakultetsgrenser.

Emnetråder er mindre kostnadskrevende enn å etablere for eksempel 40-grupper, og kan enkelt gjennomføres ved fakulteter og sentre som tilbyr frie emner i sine studieløp.

Masterspesialiseringer

Det kan utvikles egne masterløp eller lages mastervarianter innen eksisterende spesialiseringer, der valgbare emner tas innenfor en nordisk tematikk. Masterstudenter kan knyttes direkte til prosjekter gjennom forslag til oppgavetema og aktiviteter som inkluderer studenter.

Styrket arbeidslivsrelevans kan oppnås ved å formulere oppgavetema i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere, eller gjennom Vitenskapsbutikken.

 

Publisert 16. des. 2014 08:48 - Sist endret 19. mars 2019 11:06