UiO:Energis sommerskole

I sommer var en gruppe stipendiater samlet i UiO:Energis lokaler i Forskningsparken for å studere juridiske, tekniske og politiske utfordringer knyttet til energiomstillingen og fremtidens nett.

Sommerskolens deltakere på besøk til Rånåsfoss kraftanlegg

Det var en gruppe stipendiater med svært ulik fagbakgrunn som var samlet i Forskningparken fra 7. til 11. august.  Fra Universitetet i Oslo deltok tre matematikere, en klimapsykolog, en kjemiker, og en jurist. Fra Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet deltok også en sivilingeniør. Gjennom forelesninger, diskusjoner og ekskursjoner fikk studentgruppen en tverrfaglig og bred tilnærming til utfordringene med å balansere den økende andelen av sol- og vindenergi som skal inn på strømnettet.

Forelesninger

Sommerskolen ble ledet av Professor Anders Elverhøi som innledet om forskerskolens tematikk og formål. Innledningen ble etterfulgt av Ånund Killingtveit fra NTNU som gav et foredrag om Norges evne til å tjene som et "grønt batteri" for Europa. Gjennom modeller og analyser viste han hvilke muligheter og utfordringer det ligger i storskala balansering fra norske vannreservoarer. Sjefsøkonom Jan Bråten i Statnett presenterte tempoet i teknologiutviklingen av fornybare energikilder og hvilke konsekvenser dette vil få for det fremtidige strømnettet. 

UiO stilte med personer fra flere sentrale fagmiljøer som Fred Espen Bent, og Øystein Ulleberg som også er leder av det nye forskningssenteret for miljøvennlig energi MoZEES (Mobility Zero Emission Energy Systems) Førstnevnte foreleste om hvordan den gradvise forandringen fra karbonintensive til fornybare energikilder gir nye og interessante utfordringer for energinettet og -markedet.

Samarbeid med industri og næringsliv

I tråd med UiO:Energis utdanningskonsept var programmet for sommerskolen utformet i samarbeid med næringsliv og industri. Dette innebar blant annet et besøk til Rånåsfoss Kraftanlegg hvor Akershus Energi gav en omvisning og innføring i produksjon og drift av vannkraftverket. Multiconsult åpnet også dørene sine for stipendiatene da Seniorrådgiver Bjørn Thorud gav en forelesning i ulike finansieringsmodeller for fornybare energikilder og lagring.

Astrid Skjønborg Brunt, juridisk fagdirektør i Statnett, tok imot sommerskolens deltakere på Statnetts lokaler i Nydalen. Astrid presenterte de rettspolitiske sidene av energitransformasjonen med fokus på EU’s elmarkedspakker og implementering av Network Code i EU og hvordan disse vil bli inkorporert i norsk rett. I tillegg fikk stipendiatene også en omvisning på Statnettsdriftssentral hvor avdelingsleder Idar Gimmestad blant annet forklarte hvordan de ulike kraftsystemsentralene i de nordiske landene samarbeider for eksempel når det er overproduksjon av vindkraft i Danmark.

Prosjektoppgaver        

En betydelig del av sommerskolen var også viet til tverrfaglig prosjektarbeid hvor stipendiatene arbeidet sammen på tvers av disiplinene med tematikken. Grupperarbeidet skal munne ut i en rapport som skal leveres til UiO:Energi i løpet av høsten. 

UiO: Energi retter en stor takk til både foreleserne, stipendiatene og bidragsyterne fra næringsliv som til sammen belyste hvilke muligheter og barrierer som ligger i energiomstillingen.

Link til programmet for sommerskolen

For mer informasjon om UiO:Energis utdanningtilbud besøk nettsiden til masteremnet Energi4010:Bærekraftige Energisystemer og forskerskolen NorRen

 

Publisert 21. aug. 2017 12:31 - Sist endret 21. aug. 2017 16:33