UiO:Energi utlyser såkornsmidler

Utlysing av såkornmidler for økt innsats innen energi- og energirelatert forskning fra UiO:Energi, høsten 2018

Formål

UiO:Energi ønsker med denne utlysningen å stimulere til aktivitet som kan styrke og støtte energi- og energirelatert forskning i tilknytning til de store internasjonale og nasjonale utlysninger, som Horisont 2020 og ENERGIX. For å styrke oppbyggingen av relevante faggrupper ved UiO, støtter UiO:Energi også tiltak som er rettet mot økt samarbeid internt og eksternt. Tiltak som styrker internasjonalt samarbeid vil bli prioritert. 
 
Prosjektsøknadene eller tiltakene bør tematisk falle inn under et av UiO:Energis fire definerte innsatsområder eller kombinere flere av disse.  Det settes krav til høy faglig kvalitet på de tiltak som igangsettes. Tildeling skal gis innenfor rammene av UiO:Energis mandat. Midlene som bevilges via UiO:Energi krever forankring på enhetene
 
Det kan søkes om inntil 400 000 NOK. 

Det kan søkes om støtte til følgende formål:

  1. Workshops og/eller reiser for faglig planlegging og posisjonering
  2. Lengre tids frikjøp, alternativt innleid forskertid for søknadsskriving
  3. Engasjement av forskere, fortrinnsvis i II’er stillinger, fra andre nasjonale/internasjonale institusjoner for å styrke egen kompetanse og sikre langsiktig samarbeid
  4. PhD/Post.Doc/Forskerstillinger er aktuelle tiltak for mer modne prosjekter/forskningssamarbeid. UiO:Energi har ikke tilstrekkelige midler til å fullfinansiere denne type stillinger, men det kan søkes om ‘brofinansiering’ ved oppstart/avslutning av stillingsperioder. Det kan også søkes om delfinansiering av midlertidige stillinger for hele tilsettingsperioden.

Søknadene sendes inn ved å fylle ut nettskjema her.

For mer informasjon og krav til søknaden se fullstending utlysning

Frist: 15. november 2018 

Om UiO:Energi

UiO:Energi er opprettet som en langsiktig tverrfaglig satsing for forskning, utdanning og innovasjon innen energi. Satsingens hovedmål er å styrke UiOs bidrag til omstillingen til et bærekraftig samfunn med vekt på å skaffe verden nok energi som er sikker og tilgjengelig for alle, og som møter de globale klima- og miljøutfordringene.

UiO:Energi har utkrystallisert fire innsatsområder hvor satsingen skal konsentrere sin innsats fremover. Materialer for energi, Energisystemer, Karbonfangst- og lagring (CCS) og Energiomstilling og bærekraftige samfunn. For mer informasjon se våre nettsider.
 
 
Av Katinka Grønli
Publisert 17. okt. 2017 13:55 - Sist endret 15. okt. 2018 11:21