UiO:Energi utlyser PES-midler

UiO:Energi utlyser PES-midler for å stimulere til utarbeidelse av Forskningssentre for miljøvennlig energi innen samfunnsvitenskapelige fag

Formål: 

UiO:Energi ønsker med denne utlysningen å stimulere til at UiOs forskningsmiljøer deltar som koordinator eller som hovedpartner i søknader til Forskningssentre for miljøvennlig energi innen samfunnsvitenskapelige fag (FME Samfunn).

Søknaden om PES-midler kan gjerne involvere eksterne partnere, men for å komme i betraktning må ansvarlig søker av PES-midler være fra UiO. Søknader som involverer flere akademiske disipliner og søknader hvor en UiOenhet ønsker å være koordinator for senteret vil bli prioritert. 

Søknadene sendes inn ved å fylle ut nettskjema her. Det kan søkes om inntil 300 000 NOK. Det er satt av 1 mill NOK til tiltaket.

Det kan søkes om støtte til følgende tiltak:

  1. Workshops og/eller reiser for faglig planlegging og posisjonering
  2. Frikjøp, alternativt innleid forskertid for søknadsskriving
  3. Konsulentbistand

Fullstending utlysningstekst ligger her.

Søknadsfrist: Løpende, stenges 1. september (eller når avsatt beløp er brukt opp)

Om FME Samfunn:

Forskningsrådet har etablert ordningen med forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) som et tiltak som skal fremme konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå for å løse utpekte utfordringer på energi- og miljøområdet. FMEsentrene skal bidra til å utvikle løsninger for lavutslippsamfunnet og styrke innovasjonsevnen i næringslivet. Formålet med FME Samfunn er at sentrene skal være sterke bidragsytere i utforming av et faktabasert kunnskapsgrunnlag for strategiske beslutninger i forvaltning og næringsliv. Sentrene vil også ha en formidlerrolle overfor allmennheten. Kun prosjekter som leverte skisse til Forskningsrådet i mars kan sende full søknad. Frist for innsending av full søknad er 10. oktkober 2018 kl 13:00.

Se her for utlysning og detaljert informasjon til søkerne.

Om UiO:Energi:

UiO:Energi er opprettet som en langsiktig tverrfaglig satsing for forskning, utdanning og innovasjon innen energi. Satsingens hovedmål er å styrke UiOs bidrag til omstillingen til et bærekraftig samfunn med vekt på å skaffe verden nok energi som er sikker og tilgjengelig for alle, og som møter de globale klima- og miljøutfordringene. For mer informasjon se våre nettsider.

Publisert 17. okt. 2017 11:18 - Sist endret 15. juni 2018 07:56