UiO:Energi videreføres i fem nye år

Et enstemmig universitetsstyre gikk rett før sommeren inn for at UiO:Energi videreføres som satsing i fem nye år. Styret uttrykte stor tilfredshet med de resultatene som er oppnådd i første periode, både innen forskning og utdanning, samtidig ønsket de seg enda mer synlighet av satsingen i neste periode.

Rapportering til universitetsstyret

Styreleder for UiO:Energi, Morten Dæhlen, presentere resultatene fra satsingens første år for universitetsstyret i mai. Han fortalte om aktiviteter innen bærekraftig energi både når det gjelder forskning, utdanning, formidling og møteplasser. UiO:Energi har stimulert til nye samarbeid både internt og med norske og internasjonale partnere innenfor akademia, næringsliv og forvaltning. Såkornmidler har blitt brukt til å stimulere til nye forskerprosjekter og internasjonaliseringsmidler til å øke kompetanse og synlighet av eget arbeid.

Satsingen har definert fire innsatsområder

  • Energiomstilling og bærekraftig samfunn
  • Material og energi
  • Karbonfangst og –lagring
  • Energisystemer

Alle områdene omfatter forsknings­aktiviteter på minst to ulike fakultet. Totalt for alle de fire områdene så har UiO per idag hele 115 aktive eksternfinansierte forskningsprosjekter, og UiO:Energi har støttet nesten en fjerdedel av disse i søknad og/eller gjennomføringsfasen.

Nesten 80% av de eksternfinansierte forskningsprosjektene er finansiert fra såkalte tematiske forskningsprogrammer i Norge og i EU. Det viser tydelig at energiforskningen er svært samfunnsrelevant. Samtidig har forskningen høy kvalitet. Når vi undersøkte alle relevante artikler de siste tre årene fra forskere og forskergrupper som jobber med energi, fant vi at hele 40% av disse er publisert i tidsskrifter som er rangert til å være av svært høy vitenskapelig kvalitet (nivå 2). Det har dessuten vært en solid økning i antall publikasjoner knyttet til bærekraftig energi, med en vekst på omlag 30% fra 2014 til 2016.

Vegen videre

Vebjørn Bakken, direktør UiO:Energi
Vebjørn Bakken, direktør UiO:Energi

Vebjørn Bakken har foreløpig overtatt stafettpinnen etter Anders Elverhøi som leder for satsingen, og direktørstillingen vil lyses ut senere i høst. I de neste fem årene vil de fleste virkemidlene og aktivitetene videreføres. Samtidig skal det tverrfaglige samarbeidet styrkes ytterligere.

- Vi skal bygge videre på alt det som er oppnådd i første periode, sier Vebjørn Bakken, og så skal det jobbes for å bygge enda sterkere faggrupper innen de fire innsatsområdene. På litt sikt ønsker vi å lyse ut konvergensmiljøer innen bærekraftig energi, lik det UiO:Livsvitenskap nylig har gjennomført.

Publisert 11. sep. 2017 09:02 - Sist endret 11. sep. 2017 09:02