Utlysning: Støtte til internasjonalt samarbeid

UiO:Energi lyser ut støtte til internasjonalisering. Det kan søkes om kortere utenlandsopphold for masterstudenter, stipendiater, postdoktorer og forskere innen fagområdet energi eller om å få internasjonale forskere/studenter til UiO.

UiO:Energis logo

Internasjonalt forskningssamarbeid

UiO:Energi har som mål å fremme utvikling av innovasjon, utdanning og forskning på framtidens bærekraftige energisystem. UiO:Energi skal bidra til å styrke internasjonal interaksjon, utveksling og synlighet.

Masterstudenter, stipendiater og vitenskapelig ansatte innen energifeltet (for mer detaljer, se UiO:Energis mandat) kan i denne forbindelse søke om støtte til kortere gjesteopphold i utlandet i forsknings - og kompetansehevingsøyemed. Det kan også søkes om støtte til å få internasjonale forskere/studenter til UiO for å etablere/styrke internasjonalt samarbeid.

Hvem kan søke?

Studenter, stipendiater og forskere ved UiO kan søke om støtte for korttidsopphold - på anslagsvis to til åtte uker - i utlandet som skal finne sted i 2018. Reisens formål kan være konferanser, kurs eller gjesteopphold hos internasjonale forskningsgrupper. Utenlandsoppholdet må finne sted innen 12 måneder fra søknadstidspunktet. Det kan søkes om korte gjesteopphold for internasjonale forskere for å etablere/styrke samarbeid med forskningsmiljøer ved UiO eller for bidrag på felles forskning/undervisning.

Søknader om lengre perioder kan bli vurdert, men kan da ikke påregnes å bli fullfinansiert. For gjesteopphold i tre til seks måneder, viser vi til finansieringsmuligheter hos Forskningsrådet eller Erasmus+.

Internasjonal kontakt er et viktig virkemiddel for å posisjonere seg internasjonalt, ikke minst inn mot EU, som representerer en meget viktig finansieringskilde for fremtidig forskning. UiO er opptatt av å bygge gode forskningsnettverk av høy kvalitet i Europa.

Dette nettverksaspektet er ikke et krav, men ville regnes som en styrke ved søknaden.

Om søknaden

Søknaden bør være på maksimum tre sider. Det må det oppgis sted (institusjon) og varighet for oppholdet, og dokumentasjon fra mottakerinstitusjon som bekrefter at du/dere skal dit.

Det må dessuten redegjøres nærmere for de aktiviteter som søkeren/gjesten skal delta på eller gjennomføre, og gis en begrunnelse for oppholdets forsknings- og/eller kompetansefremmende karakter.

Ved søknad om støtte for reise til kurs/konferanser, må bekreftelse på godkjent søknad eller mottatt bidrag vedlegges.

Videre må det vedlegges et budsjett for reise- og oppholdsutgifter, samt eventuelle kursavgifter. Budsjett for oppholdsutgifter skal baseres på Forskningsrådets satser. Øvre tak for hver søknad er NOK 50.000. Søknaden må bekreftes av nærmeste leder på enheten, eventuelt av administrativ leder.

Tildelingene blir overført til enhetene, og reisen utføres og kostnader dekkes i henhold til enhetenes rutiner. Dersom det blir mange søknader, vil vi prioritere studenter og yngre forskere med kompetansehevende/karrierefremmende tiltak samt tiltak som fremmer UiOs aktivitet i Horisont 2020.

Søknadsfrist

Søknader sendes ved å fylle ut nettskjema. Spørsmål om søknaden kan rettes til  Katinka Elisabeth Grønli på katinka@energi.uio.no .

 

Søknadsfrist er 15. september 2018

Publisert 31. jan. 2017 15:04 - Sist endret 25. aug. 2020 10:57