Fremtidens energiutdanning

Frank Eliassen og Yan Zhang ved Institutt for informatikk ved UiO, har utviklet et emne om hvordan informasjons- og kommunikasjonsteknologi kan bidra til å løse energi og klimautfordringene. Med seg på laget har de et stort team av gjesteforelesere fra industri og forvaltning.

Den økende mengden fornybar energi krever store og komplekse informasjonssystemer, og det vil derfor være et stort behov for kandidater med kompetanse innen både energifeltet og informatikk.

Dette blir bekreftet av Jan Bråten fra Statnett som er en av gjesteforeleserne. Han påpeker at en av de store utfordringene knytte til overgangen til et bærekraftig energisystem ikke bare er å erstatte de fossile energikildene men også å balansere energisystemet. Der vil energiinformatikk komme til å spille en viktig rolle

IKT og energi

På emnet lærer studentene hvordan IKT kan anvendes på nye energisystemer og tar blant annet for seg to utfordringer: Hvordan utvikle systemer som styrer energi mer bærekraftig og hvordan utvikle mer bærekraftige energisystemer.

På første forelesningen trekker Yan Zhang frem flere områder hvor energiinformatikk spiller en viktig rolle. Et eksempel er vindkraftproduksjon som er en uregulerbar kraft og er avhengig av vind for å produsere strøm. Maskininnlæring og dataanalyse for vindkraftprognose vi da være et viktig datavitenskapsproblem for å kunne forutsi fremtidig strømproduksjon, og dermed balansere strømnettet.

Prosjektoppgaver

Prosjektoppgavene i emnet er også utviklet i tett samarbeid med energisektoren og er lagt tett opp til dagens og fremtidens problemstillinger. Det første året emnet gikk var for eksempel en prosjektoppgave å programmere vindkraftprognoser ved bruk av maskinlæring. Årets prosjektoppgaver vil også inkludere en oppgave om styring av strømforbruket i privatboliger ved automatisk å forskyve noe av forbruket til tider i døgnet med lavere etterspørsel og pris, men samtitig gjøre dette på en slik måte at det ikke går ut over kundens krav til komfort. På denne måten kan man for eksempel  redusere både egen strømregning samt forbrukstopper i strømnettet, noe som igjen kan redusere behov for utbygging.

Fremtidens energiutdanning

Emnets faglige innhold og dets bruk av nye undervisningsmetoder som kombinerer både teoriforelesninger og  gjesteforelesninger fra industri med gruppeoppgaver og prosjektarbeid gjør at den europeiske universitetsorganisasjonen (EUA) også har fattet interesser for emnet til Yan og Frank. I denne sammenheng er Frank invitert til en konferanse for å dele sine erfaringer med å utvikle fremtidens energiutdanning. Hovedformålet med konferansen er å diskutere rapporten:  Energy Transition and the Future of Energy Research, Innovation and Education: An Action Agenda for European Universities. Rapporten er et strategisk dokument som kommer med flere anbefalinger til hvordan universiteter i Europa må forme utdanningsprogrammene for å møte energi og klimautfordringene. 

Les mer om emnet her:

INF 5970: Energiinformatikk 

Av øystein moen
Publisert 19. mars 2018 09:17 - Sist endret 24. apr. 2018 12:02