Sommerstipend fra UiO:Energi

I løpet av sommeren har fem studenter arbeidet på forskningsprosjekter med sommerstipend fra UiO:Energi. Sommerstipendene er et tiltak som skal gi studenter på UiO muligheten til å arbeide på forskningsprosjekter knyttet til energi og bærekraft.

Ved Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur har masterstudent Karoline Dunne prøvd seg som forsker på forskningsprosjektet Integration of Power Transmission Grids (InGrid). Karoline har sett på samskapning og innovasjon i nettselskapene for å møte energiomstillingen.  

Karoline Dunens, masterstudent ved TIK
Karoline Tornes Dunne, masterstudent ved TIK

Karoline har i stor grad selv bestemt hva hun skal forske på innenfor dette prosjektet noe hun synes har vært spennende og krevende.

- Innenfor forskningsprosjektet InGrid har jeg sett nærmere på Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) som reguleringsmyndighet og hvordan reguleringene endrer seg som en følge av omstillingen i energisystemet. Jeg har sett på årlige publikasjoner fra NVE, nyhetsoppslag, rapporter og relevante dokumenter som beskriver utviklingen av teknologi og omstillingen i energisystemet. I tillegg har jeg gjort intervjuer med både NVE og deler av bransjen for å kunne forstå mer om bakgrunnen for ulike aktiviteter som gjennomføres. 

Hun har allerede arbeidet på forskningsprosjektet i flere uker noe som både har vært lærerikt og tidkrevende. 

-  Jeg har først og fremst lært at endring i reguleringer og forskning har en ting til felles. Det tar tid begge deler. Slik systemet er i dag tar det lang tid å gjøre små forskriftsendringer i reguleringen på grunn av prosessene som må gjennomføres før en forskriftsendring finner sted. Forskningsprosessen hvor man skal sette seg inn i nye temaer og tilegne seg kunnskap for å forstå en helhet, tar også tid. Kraftsektoren er en sammensatt sektor, som står ovenfor omstilling knyttet til digitalisering og nye teknologier. Allikevel har det vært spesielt interessant å lære hvordan innovasjon oppstår innenfor et regulert system.

Karoline har satt pris på å få lov til å sette seg inn i temaet og tilegne seg ny kunnskap.  

-  På den måten kunne jeg nok like å fortsette som forsker. Akkurat nå gleder jeg meg veldig til en velfortjent ferie, og så får vi se hva tiden bringer.

Allan Dahl Andersen, forsker på TIK-senteret , og veileder for Karoline er fornøyd med studentens innsats.

- Hun har tilegnet seg mye kunnskap om hvordan NVE jobber med å legge til rette for fornybarkraft, IKT og elektrisk transport. 

 

Om prosjektet:

Nettselskapene som eier og drifter kraftnettet og distribuerer energi til sluttbrukerne, har blitt sett på som konservative monopolister i et system regulert av NVE. Nye trender som økende grad av digitalisering, desentralisert produksjon og direktiver knyttet til omstilling til fossilfri kraftproduksjon i Europa, samt fokus på større enheter og konsolideringer, utfordrer derfor strukturer og konstellasjoner hos nettselskapene og i kraftbransjen. Nettselskapene får nye roller der oppgavene i større grad er preget av koordinering og tilrettelegging for et smart nett. Formålet med prosjektet er å generere ny kunnskap om overgangen kraftbransjen står overfor og hvordan nye samarbeidsstrukturer kan føre til innovasjon. Funnene vil rettes mot politikere, ledere og samfunnet generelt som et bidrag til forståelsen av utviklingen og omstillingen kraftbransjen står overfor.

Om sommerstipend fra UiO:Energi

UiO:Energi har som sitt mandat å fremme tiltak innenfor hele spekteret av UiOs primærvirksomhet, fra grunnforskning og utdanning til innovasjon og formidling. Forskningsstipendet er et tiltak innenfor dette spekteret. Gjennom denne våren og sommeren har fem studenter fått mulighet til å arbeide på forskningsprosjketer innen energi og bærekraft. Studentene kan velge om de vil jobbe deltid eller fulltid, og om de vil gjennomføre prosjektet på forsommeren, i sommerferien eller på høsten. 

Publisert 28. juni 2018 10:13 - Sist endret 16. aug. 2018 13:41