Mobilitet og internasjonalt samarbeid

UiO:Energi lyser ut støtte til reiser og internasjonalisering innen fagområdet bærekraftig energi.

UiO:Energi skal bidra til å styrke internasjonal samarbeid, utveksling og synlighet innen bærekraftig energi og energiomstilling. Utlysningen av mobilitetsmidler og samarbeid er et tiltak innenfor dette spekteret. 

UiO:Energi har definert fire innsatsområder og aktivitetene det søkes om midler til bør tematisk kunne plasseres under en eller flere av disse. Det er pende søknadsfrist.

Hvem kan søke?

Masterstudenter, stipendiater og forskere ved UiO kan søke om støtte for korttidsopphold i utlandet i løpet av 2022. UiO:Energi prioriterer yngre forskere, men faste ansatte kan søke om støtte til reiser av strategisk verdi (søknadsskriving, samarbeid etc.)

Hva kan man søke om midler til?

Man kan søke om midler til konferanser, kurs eller gjesteopphold hos internasjonale/samarbeidende forskningsgrupper - på anslagsvis to til åtte uker.  Det kan også søkes om korte gjesteopphold for internasjonale forskere for å etablere/styrke samarbeid med forskningsmiljøer ved UiO eller for bidrag på felles forskning/undervisning. På grunn av den pågående koronasituasjonen åpner vi for å støtte også nasjonale reiser/konferanser/kurs ut 2022.

Søknader om lengre perioder kan bli vurdert, men kan da ikke påregnes å bli fullfinansiert. For gjesteopphold i tre til seks måneder, viser vi til finansieringsmuligheter hos Forskningsrådet eller Erasmus+.

 

Krav til søknaden

  • Det må søkes om midler før eventuelle reiser finner sted, og utenlandsoppholdet må finne sted innen 12 måneder fra søknadstidspunktet.
  • Det må oppgis sted (institusjon) og varighet for oppholdet, og dokumentasjon fra mottakerinstitusjon som bekrefter at du/dere skal dit.
  • Det må dessuten redegjøres nærmere for de aktiviteter som søkeren/gjesten skal delta på eller gjennomføre, og gis en begrunnelse for oppholdets forsknings- og/eller kompetansefremmende karakter.
  • Søker må beskrive hvorfor aktiviteten er relevant for energiforskning eller -utdanning.
  • Ved søknad om støtte for reise til kurs/konferanser, må bekreftelse på godkjent søknad eller mottatt bidrag vedlegges.

Videre må det vedlegges et budsjett for reise- og oppholdsutgifter, samt eventuelle kursavgifter. Budsjett for oppholdsutgifter skal baseres på Forskningsrådets satser. Øvre tak for hver søknad er NOK 50.000. Søknaden må bekreftes av nærmeste leder på enheten, eventuelt av administrativ leder.

 

Søknadsskjema

Nettskjema

Behandling av søknad og videre prosess

Tildeling skjer etter vedtak fra direktør på UiO:Energi. Tildelingene blir overført til enhetene, og reisen utføres og kostnader dekkes i henhold til enhetenes rutiner. Vi prioritere studenter og yngre forskere med kompetansehevende/karrierefremmende tiltak samt tiltak som fremmer UiOs aktivitet i Horisont Europa.

Publisert 14. jan. 2021 09:07 - Sist endret 19. jan. 2022 13:15