Brukermedvirkning i elektrisitetsbransjen - muligheter og problemstillinger sett fra Norge, Colombia og USA

Det tverrfaglige forskningsprosjektet "Learning Flexibility - Complexity, Innovation and Inter-Urban Knowledge Transfer"  undersøker hva norske byer kan lære av byer andre steder i verden som har måttet ta grep i møte med urbane utfordringer som vi også står overfor.

Om seminaret

I dette seminaret  vil Hanne Cecilie Geirbo fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo presentere fra casestudier i Norge, Medellín i Colombia, og Nevada og Brooklyn i USA

Det å sikre effektiv og robust elektrisitetsforsyning er viktig for en bærekraftig utvikling. Endringer i befolkningsmønster, klimaendringer og teknologisk utvikling stiller nye krav til fremtidens elektrisitetsnett. Økt brukermedvirkning er en av strategiene som tas i bruk for å sikre robusthet og effektivitet. I Norge gir dette seg uttrykk i planlegging av effekttariff for å motivere folk til å bli mer bevisste forbrukere av elektrisitet.

Tilrettelegging for egenproduksjon av solcellestrøm er også et eksempel på økt brukermedvirkning. Økt brukermedvirkning kan være en ressurs for elektrisitetsbransjen, men det betyr også at bransjen må forholde seg til sosiale faktorer slik som motivasjon, tillit, og solidaritet. Hvordan kan undersøkelser av institusjoner og infrastrukturer for elektrisitet i andre deler av verden bidra med innspill og inspirasjon til å involvere brukerne som ressurser i utviklingen av robuste og effektive elektrisitetsnett? Hvilke utfordringer peker erfaringene fra andre land på?

Tanja Winther fra Senter for utvikling og miljø vil bidra med kommentarer og innlede til diskusjon.

 

 

Publisert 15. feb. 2019 13:34 - Sist endret 4. mars 2019 10:05