English version of this page

Forskning på bærekraftig energi

UiO:Energi har fire innsatsområder – basert på samfunnets behov, solide forskningsmiljøer ved UiO og muligheter for eksternfinansiering.

Energiomstilling og bærekraftige samfunn

For å få fortgang i omstillingen til et lavkarbonsamfunn trenger vi ny kunnskap om sosiale, politiske og juridiske aspekter.

Karbonfangst- og lagring

Forbedring av denne type teknologier vil redusere CO2-utslippene fra fossile brensler.

Energisystemer

For å balansere mangfoldet av nye energikilder, som vind og sol, og de mange nye strømprodusentene, trenger vi et nytt energisystem

Materialer for energi

Vi trenger nye materialer for å gjøre energibruken mer effektiv og bærekraftig.

 

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) er en konsentrert og langsiktig satsing innenfor forskning på fornybar energi, energieffektivisering, CO2-håndtering og samfunnsvitenskap. Forskningen skal skje i et tett samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv og forvaltning. FME skal utvikle kompetanse på et høyt internasjonalt nivå. Internasjonalt samarbeid og forskerutdanning er viktige oppgaver for sentrene. UiO deltar som partner i 8 FME sentre.

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

SFI-ordningen fra Norges forskningsråd tar sikte på å styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom forskningsintensive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. SFI utvikler kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for innovasjon og verdiskaping.

Institutter

Institutter på UiO med forsknings - og undervisningsaktiviteter innen energi.