English version of this page

Forskning på bærekraftig energi

UiO:Energi har fire innsatsområder. De er basert på samfunnets behov, solide forskningsmiljøer ved UiO og muligheter for eksternfinansiering.

Energiomstilling og bærekraftige samfunn

En raskere omstilling til et lavkarbonsamfunn krever ny kunnskap om sosiale, politiske og juridiske aspekter.

Karbonfangst- og lagring

Forbedring av denne type teknologier vil redusere CO2-utslippene fra fossile brensler.

Energisystemer

For å balansere mangfoldet av nye energikilder, som vind og sol, og de mange nye strømprodusentene, trenger vi et nytt energisystem.

Materialer for energi

Vi trenger nye materialer for å gjøre energibruken mer effektiv og bærekraftig.

 

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) er en konsentrert og langsiktig satsing innenfor forskning på fornybar energi, energieffektivisering, CO2-håndtering og samfunnsvitenskap. Forskningen skal skje i et tett samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv og forvaltning. FME skal utvikle kompetanse på et høyt internasjonalt nivå. Internasjonalt samarbeid og forskerutdanning er viktige oppgaver for sentrene. 

 

Mobility Zero Emission Systems – MoZEES

Hovedformålet med MoZEES er å bidra til utvikling av nye batteri- og hydrogenmaterialer, -komponenter og -systemer for eksisterende og framtidige applikasjoner innen transportsektoren (vei, bane og sjø).

 • Vertsinstitusjon: Institutt for energiteknikk ved Øystein Ulleberg

 • UiO er forskningspartner med deltagelse fra Senter for materialvitenskap og nanoteknologi samt UiO:Energi

The Research Center for Sustainable Solar Cell Technology – SuSolTech

SuSolTech forsker på å utvikle verdens mest miljøvennlige og effektive solceller.

 • Vertsinstitusjon: Institutt for energiteknikk ved Erik Marstein
 • UiO er forskningspartner med deltagelse fra Senter for materialvitenskap og nanoteknologi samt Senter for teknologi, innovasjon og kultur

The Norwegian CCS Research Centre – NCCS 

NCCS  er et nasjonalt og internasjonalt partnerskap for karbonfangst- og lagring (CCS). Det består av operatører, leverandører og forskere som har forent krefter for å bidra til realisering av fullskala CCS-prosjekter og at Nordsjøen blir Europas CO2 lager.

 • Vertsinstitusjon: SINTEF Energi ved Mona Jacobsen Mølnvik
 • UiO er forskningspartner med deltagelse fra Institutt for geologi og Nordisk institutt for sjørett

The Norwegian Centre for Energy Transition Studies – NTRANS

NTRANS forsker på utvikling av miljøvennlig energi fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv, og i samspill mellom teknologi og samfunn.

 • Vertsinstitusjon: NTNU ved Asgeir Tomasgard 
 • UiO er forskningspartner med deltagelse fra Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Include – Forskningssenter for sosialt inkluderende energiomstilling

Include skal frembringe kunnskap om hvordan vi kan få til et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn gjennom inkluderende prosesser og nære samarbeid mellom forskning og offentlig, privat og frivillig sektor.

 • Vertsinstitusjon: Universitetet i Oslo ved Tanja Winther
 • Senter for utvikling og miljø (SUM) er vert for Include, og tre andre UiO-institutter deltar også: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Institutt for pedagogikk og Institutt for statsvitenskap.

Norwegian Research Centre on Wind Energy – NorthWind

FME NorthWind har som mål å fremme fremragende forskning og innovasjon for å skape arbeidsplasser og øke eksporten, samt legge til rette for en bærekraftig utvikling av vindkraft. 

 • Vertsinstitusjon: SINTEF ved John Olav Tande
 • UiO er forskningspartner med deltagelse fra Nordisk Instiuttt for Sjørett

Konvergensmiljøer

Konvergensmiljøer er store tverrfaglige forskningsprosjekter finansiert av UiO:Energi som skal styrke samarbeidet på tvers av universitetet og bidra til økt synergi mellom forskere og relevante eksterne aktører innen bærekraftig energi og energiomstilling. 

Varighet: 2021-2025

EMPOWER

Forskningsprosjektet EMPOWER har som mål å finne ut hvordan batterier brukt i transportsektoren kan bidra til et bærekraftig energisystem i Norge. 

PriTEM

Forskningsprosjektet  PriTEM (Privacy-preserving Transactive Energy Management) skal utvikle løsninger for sikker og distribuert energiproduksjon. Det innebærer også løsninger for å ivareta  personvernhensyn når man innhenter og deler informasjon i fremtidens smarte og desentraliserte energisystem.  

 

Tematiske forskningsgrupper

UiO:Energi finansierer tre faggrupper innen temaer relatert til utvikling av bærekraftige energisystemer og samfunn. De tematiske gruppene skal også bidra til utvikling av en tverrfaglig kultur og samarbeid mellom UiO-forskere, og til eksterne samarbeid både nasjonalt og internasjonalt.

Varighet: 2019-2022

Spatial-Temporal Uncertainty in Energy Systems - SPATUS

Faggruppen SPATUS studerer hvordan vi kan modellere usikkerhet i fornybar energiproduksjon. Vind, skyer og temperatur varierer tilfeldig over både tid og rom, og SPATUS skal se på matematiske modeller som kan fange opp og beskrive denne usikkerheten.

Climate Change and Energy Transition in the Middle East - GreenMENA

Faggruppen GreenMENA skal undersøke hvorvidt det er likheter mellom hvordan regjeringer og samfunn i ulike oljeeksporterende land responderer på et kommende grønt skifte – nærmere bestemt i Norge, Qatar og Kuwait. 

Circular Energy for a Sustainable Circular Economy

Faggruppen skal se nærmere på betydningen av design, vedlikehold og reparasjon av produkter som en energibesparende strategi for å fremme bærekraftige sirkulærøkonomier. Videre vil de også undersøke hvordan nasjonale og internasjonale reguleringer legge til rette for eller hindrer slike strategier.

 

 

Akademiaavtalen med Equinor

Samarbeidsavtalen finansierer grunnforskning ved UiO og retter seg generelt mot fremtidens energiløsninger. Den understøtter således UiOs brede satsing på bærekraftig energi og energiomstilling gjennom det tverrfaglige satsingsområdet UiO:Energi. Aktivitetene som finansieres er alle foreslått av enhetene ved UiO som mottar midler, og ligger innenfor områder UiO selv prioriterer for forskning og utdanning.

 

 • Varighet: 2019-2023

Mer om avtalen