English version of this page

Mandat

Mandat, formål, organisering, myndighetsområde, virkemidler og oppnevning av styret for UiO:Energi.

Formål

UiOs energiinitiativ er opprettet som en langsiktig tverrfaglig og tverrfakultær satsing for forskning, utdanning og innovasjon innen energi. Initiativet heter UiO:Energi på norsk og UiO:Energy på engelsk.

UiO:Energi er etablert med utgangspunkt i UiOs ambisjon om å realisere sentrale forskningspolitiske målsetninger og møte samfunnets behov for ny kunnskap innen helse, miljø og bærekraftig energi, samt effekter som globale klimaendringer har på liv og helse (Strategi 2020).

Utvikling og formidling av kunnskap for omstilling til bærekraftige energisystemer er derfor UiO Energis hovedformål. UiO:Energis virksomhet omfatter alle deler av energisystemet: Produksjon, distribusjon og forbruk.

UiO:Energi skal mobilisere UiOs samlede fagkompetanse, fra naturvitenskap og teknologi til samfunnsvitenskap, jus og humaniora. UiO:Energi skal fremme tiltak innenfor hele spekteret av UiOs primærvirksomhet, fra grunnforskning og utdanning til innovasjon og formidling.

UiO:Energi skal samarbeide med næringsliv, offentlig forvaltning, nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer for å bidra til at forskningsbasert kunnskap tas i bruk i innovasjon og omstilling på sentrale områder som teknologi, institusjonsutforming og lovgivning. UiO:Energi har som ambisjon at UiO om ti år står sentralt i internasjonal energiforskning og -utdanning og gir viktige bidrag til å løse verdens energi- og klimautfordringer.

Organisering

UiO:Energi er forankret som en satsing under Universitetsstyret ved rektor. UiO:Energi har deltagelse fra det juridiske fakultet, det samfunnsvitenskapelige fakultet, det humanistiske fakultet og det matematisk- naturvitenskapelige fakultet. Det samfunnsvitenskapelige fakultet er vertsfakultet for satsingen og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet leder styret for satsingen.

Foreløpig virkeperiode for UiO:Energi settes til 5 år, og initiativet skal evalueres i løpet av denne perioden. Satsingen fremmer i tråd med årsplan 2016-2018 forslag til programplattform for styret innen utgangen av 2016. Evalueringen skal være avgjørende for spørsmålet om videreføring, eventuelt nedleggelse, av initiativet samt for fremtidig kjernebevilgning fra Universitetsstyret. Satsingen har et eget styre, en faglig leder (direktør) og administrativt personale. Direktør rapporterer til UiO:Energis styre innenfor myndighetsområdet som er delegert til styret og til dekan for vertsfakultetet når det gjelder administrative saker. Styreleder og direktør rapporterer til UiOs ledelse.

Det skal i løpet av 2016 opprettes et utvidet lederforum hvor alle grunnenheter med aktivitet på området bærekraftige energisystemer bør være representert samt en kombinert vitenskapelig og strategisk rådgivingsgruppe for satsingen som skal bistå i strategisk utvikling av satsingen. Videre skal det opprettes en faglig ledergruppe som skal bistå direktør med utvikling og drift av strategiske innsatsområder.

Funksjon

UiO:Energi skal bidra til å styrke UiOs forsknings-, utdannings- og innovasjonsvirksomhet innenfor tematiske hovedområder som beskrevet i §1 (formål) ved å:

 • ha en katalytisk rolle ved å fungere som pådriver for initiativ som har kvalitet og fornyelse som mål
 • ha en koordinerende funksjon, spesielt overfor tverrfaglige initiativ, og for strategisk samhandling i forbindelse med utstyrs- og ressurstildelinger
 • være et strategisk organ for universitetsledelsen, fakultetene og institutter
 • være et aktivt samarbeidsorgan hvor ledelsen ved MN, SV, JUS, HF og SUM både spiller inn og henter ut strategiske vurderinger som samlet vil kunne styrke forskning, utdanning og innovasjon
 • gi UiOs forskning tyngde og synlighet internt og eksternt, spesielt overfor Forskningsrådet, myndigheter, næringsliv og andre potensielle samarbeidspartnere
 • bidra til synliggjøring, tilgjengeliggjøring og kvalitetsheving av utdanningen
 • styrke internasjonal interaksjon, utveksling og synlighet
 • styrke ekstern forskningsfinansiering fra nasjonale og internasjonale kilder
 • utarbeide strategier og egnede tiltak for å sikre god rekruttering av forskertalenter nasjonalt og internasjonalt
 • styrke formidling og utadrettet virksomhet

Oppgaver

 • UiO:Energi har et særlig ansvar for å følge med i front på den faglige og teknologiske utviklingen innen energi og klima, og legge til rette for at UiO-miljøer kan posisjonere seg i forhold til viktige fremvoksende fagområder og ta i bruk viktig ny teknologi. Dette gjelder for eksempel infrastruktur (inklusive IT-infrastruktur) samt strategisk samordning av investeringer og i forhold til store utlysninger.
 • UiO:Energi skal vurdere, prioritere, initiere og bevilge ressurser til nye satsninger innenfor fagområdet. UiO:Energi skal ta i bruk ulike virkemidler for å reorientere og fornye fagmiljøene i retning av frontlinjeforskning, eksempelvis bruk av såkornmidler, overgangsstillinger, delte stillinger, postdoktor og professor II-stillinger og fagmøter.
 • UiO:Energi skal holde en høy profil når det gjelder synliggjøring og profilering av fagområdet, koordinere og videreutvikle utdanningsmulighetene ved UiO, samt legge til rette for gode møteplasser innen hele spekteret av UiO:Energis nedslagsfelt.
 • UiO:Energi skal stimulere til prosjekter som inkluderer masteroppgaver og veiledningsgrupper.

UiO:Energi skal innenfor den første 5-årsperioden av sin virketid ha ett eller noen få flaggskipprosjekt/er som med særlig kraft realiserer synergieffekter av typer som er beskrevet over. Flaggskipprosjektet/ene bør konsentreres til prioriterte områder hvor UiO har gode forutsetninger for å gjøre en reell forskjell, både hva gjelder kunnskapstilstanden og samfunnets evne til å mestre viktige utfordringer på energifeltet.

Styrets oppnevning, funksjon og sammensetning

 • UiO:Energis styre er oppnevnt av, og rapporterer ved styreleder til, Universitetsledelsen. Styret skal ha inntil ni medlemmer som oppnevnes for en periode på fem år, med mulighet til forlengelse. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene - herunder minst en representant for hvert av de deltakende fakultetene - er til stede. Styret skal i viktige saker ha enighet som mål for sitt arbeid, men vedtak kan fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.
 • Styret skal behandle saker som har betydning for etablering og realisering av satsingen. Innenfor rammen av UiO:Energis mandat, budsjett og andre overordnede føringer gitt av Universitetsstyret eller rektor (se spesielt vedtak om etablering, Universitetsstyret, V-sak 6, Saksnr. 2012/4296) - skal styret selv fatte vedtak i følgende saker:
  • Godkjenning av budsjettet for UiO:Energis virksomhet
  • Godkjenning av overordnede faglige rammer og strategier samt overordnet organisering av virksomheten
  • Retningslinjer og prinsipper for tildeling av såkorn- og strategiske midler
  • Tiltak for UiO:Energis arbeid med å fremme forskning, utdanning, innovasjon og utadrettet virksomhet
  • Godkjenning av årsregnskap og årsrapport for UiO:Energis virksomhet
 • Styret skal behandle og gi tilråding i spørsmål om større organisatoriske endringer som berører UiO:Energi (herunder eventuelle forslag til sammenslåing av UiO:Energi med andre tiltak/enheter), og gi innspill til UiO om overordnede strategier og disposisjoner som vil omfatte eller ha stor betydning for UiO:Energis arbeidsfelt.
Publisert 13. des. 2016 11:12 - Sist endret 20. des. 2016 10:03