English version of this page

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

SFI-ordningen fra Norges forskningsråd tar sikte på å styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom forskningsintensive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. SFI utvikler kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for innovasjon og verdiskaping.

SFI der UiO er vertskap

Centre for Scalable Data Access (SIRIUS)

Universitetet i Oslo er i dag vertskap for ett senter for forskningsdrevet innovasjon: Centre for Scalable Data Access (SIRIUS) skal utvikle nye teknologier for å identifisere og behandle relevant informasjon fra den store og økende mengden digitale data ("big data"). Senteret ble opprettet i 2014 og ledes av professor Arild Waaler ved Institutt for informatikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO.

SFI hvor UiO er deltaker

Big Insight - Statistics for the knowledge economy

Big Insight startet i 2015, og skal bidra til økt verdiskaping i samfunnet gjennom å utvikle nye statistiske metoder og verktøy for håndtering og sammenstilling av store og komplekse datasett for privat og offentlig sektor. Senteret ledes av Arnoldo Frigessi, som er professor ved avdeling for biostatistikk, institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet ved UiO. Vertsinstitusjon er Norsk Regnesentral.

C3 Centre for Connected Care

C3 - Centre for Connected Care - Accelerating adoption and diffusion of patient-centric innovations skal etablere nye innovative servicemodeller i helse- og omsorgssektoren, hvor brukeren involveres og gis påvirkningskraft og ansvar for egen helse. C3 ble startet i 2015, og Kari Kværner er senterdirektør. Kværner er også forsker ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi, institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, UiO. Vertsinstitusjon er Oslo Universitetssykehus.

Center for Cardiological Innovation (CCI)

CCI (Oslo Universitetssykehus) skal utvikle nye diagnostiske metoder for å påvise hjertesvikt og andre kardiologiske sykdommer. Senteret skal utvikle neste generasjon ultralydbasert metodologi.

CCI ble startet i 2011 og midtveisevaluert våren 2015. Thor Edvardsen er senterdirektør. Evardsen er også professor II ved Kardiologisk avdeling, institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, UiO.

CIUS

CIUS - Center for innovative ultrasound solutions for health care, maritime, and oil & gas industries sitt hovedmål er å etablere et verdensledende senter for forskning og innovasjon innenfor ultralydbasert bildebehandling til bruk i tre ulike sektorer – helse, maritimt og olje og gass. Senteret ble startet i 2015, Asta Kristine Håberg er senterdirektør. Hun er også professor ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. Vertsinstitusjon er NTNU.

industrial Catalysis Science and Innovation (iSCI)

iCSI (NTNU) skal øke industriell innovasjon, konkurransekraft og effektiv lavutslipps prosessteknologi gjennom å utvikle nye materialer og metoder for industriell verdiskaping og flytting av forskningsfronten. iCSI ble startet i 2015. Hilde Johnsen Venvik er senterdirektør og professor ved Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU.