Åse Røthing

Forsker

Koordinerer satsningsområdet "Verdikonflikt, verdifellesskap og integrering"


Treffetid: Etter avtale
Tlf.: 228 58291
E-post: ase.rothing (at) culcom.uio.no
Kontoradresse: Moltke Moes vei 31
Harriet Holters hus, 2. etasje. Kontor nr. 217
Postadresse: Postboks 1096 Blindern, 0317 Oslo

Født : 1970 i Trondheim
Utdannelse: Dr. art innen religionssosiologi fra Det teologiske fakultet, UiO 2003.
Ansettelser: Stipendiat ved Det teologiske fakultet 1997-2002;Høgskolelektor ved Lærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo høsten 2002; Post. doc. ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO fra 2003-2007; Redaktør (sammen med Jorun Solheim) for Tidsskrift for kjønnsforskning fra høsten 2006.
 

Forskning

Åse Røthing har arbeidet med forskningsprosjekter som på ulike måter tematiserer kjønn, seksualitet, religion og skole. Som forsker på CULCOM skal hun arbeide med et prosjekt med tittelen Klasserommet som arena for verdikonflikt, verdifellesskap og integrering.En studie med fokus på seksualitet og kjønn i undervisning på ungdomsskolen . Prosjektets hovedmål er å undersøke hvordan undervisning som tematiserer seksualitet og kjønn på ulike måter bidrar til å skape konflikter, avstand, fellesskap og/eller integrering, nærmere bestemt hvordan denne undervisningen både utfordrer og muliggjør verdifellesskap og verdikonflikter. Et vesentlig spørsmål vil være hvordan undervisningen på ulike måter (re)produserer og/eller overskrider binære konstruksjoner av typen ”vi” versus ”dem” og ”normalt” versus ”unormalt”.

Røthing har nylig avsluttet et forskningsprosjekt om undervising om seksualitet i ungdomsskolen. Prosjektet har spesielt undersøkt hvordan undervisning om seksualitet på ulike måter (re)produserer heteroseksualitet som norm og ideal, både når undervisningen implisitt tar heteroseksualitet for gitt som referanseramme og når homofili tematiseres eksplisitt. Publikasjoner fra prosjektet tematiserer blant annet hvordan skolens undervising skaper og opprettholder forestillinger om et privilegert heteroseksuelt ”vi” samtidig som homofile og lesbiske framstår som ”de andre”. Røthings doktorgrad, Par på tvers av tro og kjønn (2002), tematiserer hvordan unge kvinner og menn i heteroseksuelle parforhold forhandler om likheter og forskjeller i relasjoner hvor partene har ulik tro, og hvordan forventninger og forestillinger knyttet til kjønn og heteroseksualitet former disse forhandlingene. En omarbeidet versjon av avhandlingen er utgitt på Gyldendal med tittelen Parforhold. Idealer, forhandlinger, strategier (2004) (link her til presentasjon på SKKs hjemmesider: http://www.skk.uio.no/formidling/nyeboker.html). For hovedoppgaven, som handlet om normer og praksiser knyttet til heteroseksualitet i kristne ungdomsmiljøer, fikk Røthing i sin tid Pris for fremragende bidra til kvinneforskning fra det som den gang het Senter for kvinneforskning. En omarbeidet versjon av oppgaven ble utgitt som bok i 1998 med tittelen Sex, kjønn & kristentro .

Publikasjoner

Bøker:

Seksualitet i skolen. Perspektiver på undervisning. Oslo: Cappelen akademisk forlag (sammen med Stine Helena Bang Svendsen) 2009.

Norske seksualiteter. Oslo: Cappelen akademisk forlag (redigert sammen med Wencke Mühleisen) 2009.

Verdier. Oslo: Universitetsforlaget (redigert sammen med Oddbjørn Leirvik) 2008.

Parforhold. Idealer, forhandlinger, strategier. Oslo: Gyldendal akademisk 2004.

Par på tvers av tro og kjønn. Idealer, strategier og forhandlinger . Doktoravhandling ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo 2002.

NÅ. Kjønn, heteroseksualitet, etiske dilemmaer . Oslo: Unipub forlag 2000.

Sex, kjønn & kristentro . Oslo: Verbum 1998.


Utvalgte artikler:

 • Åse Røthing: Heteroprivileger i arbeidslivet                                                                                                                                                                (Søkelys på arbeidslivet  nr 1 2008)
 • ”Kjønn og familie” s. 169-177, med Helene Aarseth, i: Jørgen Lorentzen og Wencke Mühleisen (red): Kjønnsforskning. En grunnbok . Oslo: Universitetsforlaget 2006.
 • ”Seksualitet i skolen. Normer, brytninger og håndteringsstrategier” s. 257-264, i: Pål Repstad og Jan- Olav Henriksen (red.): Mykere kristendom? Sørlandsreligion i endring . Bergen: Fagbokforlaget 2005.
   
 • ”Kjønn og seksualitet i grunnskolens læreplaner. Historisk tilbakeblikk og aktuelle utfordringer”. Norsk pedagogisk tidsskrift nr 5:356-368. Oslo: Universitetsforlaget 2004.
   
 • “Homoseksuelle samliv og kristen moral. Med 'skeivt' blikk på kirkelige diskusjoner”, i Kirke og Kultur nr 2/3:205-220. Oslo: Universitetsforlaget 2003.
   
 • "'Det samme' er ikke 'det samme'. Kjønnede tolkninger og etiske utfordringer". Tidsskrift for ungdomsforskning , nr. 1:21-32. Oslo: NOVA i samarbeid med Fagbokforlaget 2002.
   
 • "Om bare ikke informantene leser avhandlingen… Intervjuer med par og forskningsetiske utfordringer". Tidsskrift for Samfunnsforskning nr 3:379-389. Oslo: Universitetsforlaget 2002.

Kronikkserie i Klassekampen (utvalg):


 

Intervju og lenker på Culcoms nettsider:

 

Publisert 18. mai 2011 13:59 - Sist endret 4. okt. 2011 11:31