English version of this page

Demokratiprogrammet

Demokratiprogrammet er avsluttet. Ta kontakt Anders Ravik Jupskås for mer informasjon.

Demokrati som idé og praksis var et tverrfakultært forskningsprogram med deltakere fra ulike fagmiljøer ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det humanistiske fakultet og Det juridiske fakultet, samt enkeltforskere ved andre fakulteter.

Om forskningen i programmet

Over store deler av verden ansees demokrati som et fundament for det moderne samfunn og som en forutsetning for økonomisk vekst, velstand, fred og stabilitet. Men dette reiser en rekke spørsmål: Hva kreves av folkelig deltakelse i et demokrati? Hvordan kan vi samtidig ivareta idealene om demokrati og rettsstat? Hvordan skal majoritet og minoritet forholde seg til hverandre i et demokrati? Hvordan kan vi ta vare på demokratiets idealer i en tid da nye utfordringer krever globale løsninger?

Forskersamfunnet kan bidra med grunnleggende ny viten og nye perspektiver.

Fire hovedområder

Innenfor demokratiprogrammet ble søkelyset rettet mot demokratiets former, prosesser, rammer, forutsetninger og normative grunnlag. I tråd med dette var fire tematiske hovedområder spesifisert:

  • konstitusjonelt styre
  • flernivådemokrati
  • demokratisk deltakelse
  • kulturelle forutsetninger for demokrati