Demokratiprogrammet lyser ut forskningsmidler for 2015

Søknadsfrist 1. desember

Kilde: Colourbox

Demokratiprogrammet lyser ut forskningsmidler til forskere ved Universitetet i Oslo, med søknadsfrist 1. desember. Det gis støtte til ulike typer av flerfaglige prosjekter eller forskningsaktiviteter. Et sentralt formål med programmet er at det skal stimulere til samarbeid på tvers av enheter ved universitetet, og i utgangspunktet skal hver søknad ha ledere eller aktivitet som involverer forskere fra minst to fakulteter ved UiO.

Det kan søkes om støtte til ulike formål, som bidrag til å arrangere seminarer eller mindre konferanser, støtte til temanumre av tidsskrifter, utvikling av artikkelsamlinger eller felles artikler m.v. Demokratispørsmål forutsettes selvsagt å stå helt sentralt i enhver søknad.

Demokratiprogrammet avsluttes i 2015. I avslutningsåret vektlegges formidlingsaktiviteter særskilt. Søknader som gjelder prosjekter som kan bidra i Demokratiprogrammets overordnede aktivitets- og formidlingsplan for avslutningsåret 2015, vil prioriteres.Det vises til eget notat om aktivitets- og formidlingsplan for 2015.

Fast ansatte UiO-forskere bør være involvert i prosjektet, men det er samtidig positivt om stipendiater trekkes inn. Det kan søkes om inntil 50.000 kroner.

 

Søknaden

Søknader skal være korte, ikke over 1-2 sider, og sendes som PDF-fil til Vegard Berggård: vegard.berggard@stv.uio.no Søknaden skal opplyse om formålet med prosjektet, prosjektleder(e) og øvrige deltakere, samt planlagte publikasjoner eller andre resultater.

Søknadsfrist er mandag 1. desember 2014, og midlene blir fordelt innen midten av desember. Det forventes at de som får midler, opplyser om aktiviteten på Demokratiprogrammets nettsider (arrangementer, arbeidsnotater, artikler, bøker).

Flere opplysninger kan fås ved henvendelse til koordinator for Demokratiprogrammet, professor Harald Baldersheim harald.baldersheim@stv.uio.no

 

Publisert 6. nov. 2014 14:05 - Sist endret 14. nov. 2014 10:23