Demokrati som idé og praksis

Demokrati som idé og praksis er et tverrfakultært forskningsprogram med deltakere fra ulike fagmiljøer ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det humanistisk fakultet og Det juridiske fakultet, samt enkeltforskere ved andre fakulteter.

Over store deler av verden ansees demokrati som et fundament for det moderne samfunn og som en forutsetning for økonomisk vekst, velstand, fred og stabilitet. Men dette reiser en rekke spørsmål: Hva kreves av folkelig deltakelse i et demokrati? Hvordan kan vi samtidig ivareta idealene om demokrati og rettsstat? Hvordan skal majoritet og minoritet forholde seg til hverandre i et demokrati? Hvordan kan vi ta vare på demokratiets idealer i en tid da nye utfordringer krever globale løsninger?

Forskersamfunnet kan bidra med grunnleggende ny viten og nye perspektiver. Innenfor demokratiprogrammet rettes søkelyset mot demokratiets former, prosesser, rammer, forutsetninger og normative grunnlag. I tråd med dette er fire tematiske hovedområder spesifisert, nemlig konstitusjonelt styre, flernivådemokrati, demokratisk deltakelse og kulturelle forutsetninger for demokrati. Temaene kan problematiseres og analyseres på utallige måter, og hvert av dem vil knytte sammen tverrfakultære grupper av forskere.
 

Publisert 16. mai 2008 00:00 - Sist endret 20. apr. 2012 14:15