Det norske demokratiet i det 21. århundre

Hvilke utfordringer står det norske demokratiet overfor ved 200-årsjubileet for Grunnloven?

Av Harald Baldersheim og Øyvind Østerud (red.)

Sammendrag

Er det rimelig å forvente en fortsettelse av den skrittvise utvidelsen og utdypingen av demokratiet som har preget den politiske utviklingen i Norge siden 1814? Hvor vil i så fall en slik utvikling føre oss? Boken belyser norsk suverenitets- og forfatningsutvikling, og analyserer demokratiet i komparativt perspektiv samt gjennomgår sentrale problemer omkring politisk deltakelse og styring, herunder det lokale folkestyret.

Sammenlagt tegner forfatterne et bilde av det norske demokratiet preget av fleksibel suverenitetshevding, politisk stabilitet og folkelig legitimitet. Samspillet i systemet smøres av en politisk kompromisskultur som gjør mange motsetningsfylte trekk håndterbare. Men den norske demokratisk-politiske orden er avhengig av et delvis uforutsigbart internasjonalt stats- og markedssystem og av evne til leveranse av velferdsgoder. Settes disse forutsetningene i spill, kan den norske orden bringes ut av balanse.

Boken er et resultat av tverrfaglig samarbeid innenfor rammen av Demokratiprogrammet ved Universitetet i Oslo.

Redaktører er Harald Baldersheim og Øyvind Østerud, begge professorer i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Boka er utgitt på Fagbokforlaget.

Publisert 5. juni 2014 10:44