English version of this page

Om

Oslo Academy of Global Governance er Universitetet i Oslos spydspiss for kunnskapsutvikling om globalt styresett i en verden som er i rask endring. Gjennom å oppfordre til forskning og kunnskapsformidling er målet å bidra til akademisk og offentlig debatt om sentrale globale utfordringer.

Bakgrunn

Det er mange svakheter og utfordringer knyttet til hvordan stater samarbeider i møte med internasjonale problemstillinger. Dette ser vi eksempler på hver dag: mangel på samarbeid for å redusere klimautslipp, mislykkede forsøk på å utrydde sult og fattigdom, utfordringene ved å enes om en felles strategi for å bekjempe helseepidemier og på mange andre områder.

De globale styringsinstitusjonene som vokste frem i tiden etter andre verdenskrig var bygget på et sett med verdier og mål som man mente var universelle, men som nå i økende grad utfordres av nye krefter. Som et lite land med sterke forpliktelser til multilateralt og demokratisk styresett, må Norge i dag tilpasse seg en realitet der nye aktører har stor påvirkning og nye visjoner omkring hva globalt styresett er og hvordan det skal være.

Akademiet

Universitetet i Oslo ønsker å bidra til å takle disse utfordringene. En måte å gjøre dette på er gjennom det tverrfaglige Oslo Academy of Global Governance ved Senter for utvikling og miljø (SUM). Akademiet tar sikte på å bli en ledende arena for kunnskapsutvikling og formidling om globalt styresett for bærekraftig utvikling i alle dimensjoner. Målet med akademiet er også å generere og formidle kunnskap fra - og om - ideer og strategier fra nye aktører i globalt styresett utenfor USA og Vest-Europa. Ved å bringe inn nye stemmer, vil akademiet bidra til å styrke dialogen som kan danne en plattform for å møte dagens utfordringer for globalt styresett.

Mål

Oslo Academy of Global Governance vil:

  • Fremme og muliggjøre innovativ og empirisk innsikt i globale initiativ innen sentrale områder som: klimaendringene, energi, fattigdomsreduksjon, matproduksjon og global helse.
  • Bringe inn nye stemmer i debatten om globalt styresett fra f.eks. Asia, Afrika, Latin-Amerika, Midtøsten og Øst-Europa.
  • Oppmuntre til synergi og krysning av ideer mellom forskere fra feltet.
  • Stimulere til interesse om globale styringsspørsmål blant studenter og phd-stipendiater.
  • Knytte universitetet tettere til politikkutforming ved å produsere kunnskap til beslutningstakere («policy briefs») av høy kvalitet og ved å etablere en arena der beslutningstakere kan komme i kontakt med forskere, sivilsamfunnsorganisasjoner og internasjonale aktører.

Hvordan vi jobber

Oslo Academy of Global Governance har tett dialog og samarbeid med relevante institusjoner og enkeltpersoner ved andre deler av universitetet, i tillegg til nøkkelpersoner i relevante departementer, innen politikk, internasjonale organisasjoner, næringsliv og ikke-statlige organisasjoner som er involvert i globale styresett.

Oslo Academy of Global Governance organiserer utdanning på master- og phd-nivå, og hvert semester arrangeres flere forelesninger som er åpne for alle, med profilerte og anerkjente akademikere og sentrale aktører innen globalt styresett.

 

 

Publisert 13. jan. 2015 13:37 - Sist endret 25. juni 2019 17:47